Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

2020-10-03

TOTUS TUUS List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego

TOTUS TUUS

 

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody

XX Dnia Papieskiego

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

 

Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin.

 

W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń, człowiek stawia sobie zasadnicze pytania: na jakim fundamencie powinien oprzeć swoją egzystencję, aby była ona stabilna i trwała? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). Najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim.

 

Takie oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie TOTUS TUUS, widniejące w papieskim herbie św. Jana Pawła II Wielkiego. Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Wzywając orędownictwa Maryi i rozważając tajemnice Jej życia, będziemy za tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeżywali dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypada on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dlatego chcemy oto na nowo rozważyć sens dwóch ważnych słów, owych „TUTUS TUUS” – „Cały Twój”, które ukształtowały duchowe oblicze Ojca Świętego, by odkryć ich ponadczasową aktualność.

 

 

 

I. W czym się wyraża postawa TOTUS TUUS? 

 

Proces zawierzenia Maryi ukazuje nam ewangelijna scena wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-11). Maryja jako pierwsza dostrzega trudną sytuację weselników i natychmiast zwraca się do Jezusa z prośbą o pomoc (por J 2, 3). Poleca jednocześnie sługom (por. J 2, 5b), aby zaufali Jej Synowi, wykonując dokładnie Jego polecenia. W autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego aktu, przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego powołania. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym swe źródło mają rozważane przez nas słowa „TOTUS TUUS”, pisze: „(…) nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa (…). A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna” (Szczecinek 2000, s. 133-134). Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także konieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności.

 

II. Macierzyńska troska Maryi

 

Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Świadectwem tego jest myśl skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów [TOTUS TUUS] mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką Maryja otaczała Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku.

Maryja i miłość do Niej były od początku obecne w dziejach naszego narodu, czego świadectwem jest pieśń „Bogurodzica”. Opieka Matki Bożej objawiała się z kolei w trudnych momentach naszej historii. Wystarczy przypomnieć cudowną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego czy odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku. W okresie zaborów i okupacji jednoczyła Polaków ufna modlitwa i myśl, że naród nie zginie, póki ma swoją Królową. Potwierdziła to Maryja, objawiając się Gietrzwałdzie i przemawiając w języku polskim – w języku narodu, który nie miał wówczas swego państwa na mapach świata. Świadectwem bezgranicznego zawierzenia Maryi były postacie dwóch wielkich Prymasów Polski XX wieku. Słowa kard. Augusta Hlonda: „zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję” uczynił programem swojej posługi jego następca Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia dał temu wyraz w Ślubach Jasnogórskich.

Tak licznie rozsiane po ziemiach naszej Ojczyzny sanktuaria maryjne, będące celem pielgrzymek, świadczą o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej. Znakiem tego są również przydrożne kapliczki, figury i Jej wizerunki zdobiące ściany naszych domów. Jest nim szkaplerz i medalik zawieszone na szyi oraz różaniec. Towarzyszą one nam wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy czy tworzymy, w podróży i w różnych okolicznościach naszego życia. Przypominają nam, iż Maryja nieustannie otacza nas macierzyńską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie.

 

        III. W szkole Maryjnego zawierzenia 

 

Przez zawierzenie się Matce Bożej jesteśmy równocześnie zaproszeni do szkoły Maryi (por. św. Jan Paweł II, „Rosarium Virginis Mariae”, nr 1, 3, 14 i 43). W scenie Zwiastowania nasza Nauczycielka i Przewodniczka uczy nas całkowitego zaufania słowu Boga. Oznacza ono „zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak i poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe – jak napisał św. Jan Paweł II – Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew obowiązującym prądom (…). Lecz (…) taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego” (Orędzie na III Światowe Dni Młodzieży. Rzym, 13 grudnia 1987 roku).

Zażyła więź z Bogiem prowadzi i wyraża się w miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, samotnego, ubogiego i bezradnego. Tu także Maryja jest wzorem, śpiesząc z pomocą swojej krewnej Elżbiecie. Ta miłość – tylko pozornie bezsilna – objawia się także w obecności na drodze krzyżowej i w momencie śmierci Pana Jezusa. Matka Najświętsza do końca – nawet w obliczu cierpienia i trwogi konania – jest blisko Swojego Syna. W Jej sercu – po śmierci Chrystusa – została przechowana wiara Kościoła, który wspierała Swoją modlitwą w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego. Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji jaśnieje jako wzór głoszenia Dobrej Nowiny.

Aby zgłębiać orędzie, które Swoim życiem przekazała nam Maryja, zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia – „TOTUS TUUS”. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim.

 

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

 

W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. „Dzięki temu, że od dwóch lat jestem stypendystką Fundacji – pisze w swoim świadectwie Tamara z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – mogę rozwijać swoje talenty i wzrastać. Jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których poznałam dzięki Fundacji. Dziękuję wszystkim wspierającym to dzieło. Dzięki Wam stale widzę Miłość Bożą w moim życiu”.

 

W przyszłą niedzielę – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

 

Na czas owocnego przeżywania XX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim naszego pasterskiego błogosławieństwa.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.

 

2020-05-16

Programy Telewizji Publicznej na 100-lecie urodzin Jana Pawła II


 

SOBOTA, 16 MAJA

 

„STUDIO RABAN”

godz. 9.00

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II redakcja „Studia Raban” przygotowała odcinek specjalny, którego gościem będzie Prymas Polski, arcybiskup Grzegorz Polak. W programie zapytamy młodych ludzi, jak wspominają polskiego Papieża. Spotkamy się również ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. O swoich doświadczeniach spotkań z Ojcem Świętym opowie również Paweł Zuchniewicz, dziennikarz i autor książek o Papieżu.

 

„RODZINNY EKSPRES JAN PAWEŁ II, TESTAMENT, CZY GO ZNAMY?”

godz. 9.20

W odcinku poświęconym postaci Jana Pawła II zastanowimy się nad tym, czy my w domu, w pracy, w życiu społecznym i publicznym, jesteśmy wierni słowom Papieża: „Życzę, abyście stali wiernie na straży wielkiej idei solidarności, która łączy, a nie dzieli". Jan Paweł II, jak podkreślał kardynał Zenon Grocholewski, „Nigdy nie mówił o nikim z lekceważeniem, pogardliwie, lecz zawsze z wielkim szacunkiem dla każdego". Przypomnimy nauczanie Ojca Świętego, ale zastanowimy się także, co możemy zrobić, aby w pełni realizować powierzone nam przez Świętego Jana Pawła II zadanie.

 

„FATIMA, CUD SŁOŃCA” film fabularny, reż. Jorge Paixao Da Costa

godz. 9.55

W Fatimie trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Maryja i poprosiła, aby przychodzili do niej na wspólną modlitwę 13. dnia każdego miesiąca. Tak rozpoczyna się historia, która ma szczególne znaczenia dla chrześcijaństwa. Po śmierci dwóch świadków objawienia, czternastoletnia Łucja Santos wstąpiła do klasztoru. By nie zabrać tajemnicy trzeciego przesłania do grobu, spisała je i przesłała do Ojca Świętego. Odtąd tylko Papieże znają trzecią Tajemnicę Fatimską, a jej treść pozostaje przedmiotem licznych spekulacji.

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ – HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI” film fabularny, reż. Andrea Porporati

godz. 23.15

W roku 1981, alpejskie schronisko prowadzone przez rodzinę Zanich, odwiedził się Jan Paweł II w towarzystwie prezydenta Włoch Sandro Pertiniego. Papież dochodził do siebie po zamachu na placu Świętego Piotra. Lino Zani, instruktor narciarski i doświadczony przewodnik, towarzyszył mu w górskich wędrówkach i wycieczkach narciarskich. Tak zrodziła się wielka przyjaźń, która odmieniła życie młodego człowieka. Film powstał na podstawie autobiograficznej książka Lino Zaniego „Był człowiekiem, był świętym”.

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

MSZA ŚWIĘTA – transmisja z Łagiewnik

godz. 07.00

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Sanktuarium mieści się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905 - 1938), przez którą Jezus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Transmisja skierowana jest do wszystkich, którzy w tym szczególnym czasie pandemii pragną rozpocząć dzień Eucharystią.

 

„ZIARNO” – „Lolek, Karol, Jan Paweł II”

godz. 09.00

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w magazynie „Ziarno” dzieci opowiedzą, kim był Karol Wojtyła. Wraz z nimi odwiedzimy Wadowice – rodzinne miasto Papieża i poszukamy pamiątek po słynnym Polaku. Czy mały Lolek może być dla dzieci wzorem do naśladowania?

 

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II – transmisja z Wadowic

godz. 10.30

W przeddzień 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II. Zapraszamy na transmisję mszy świętej z miejsca szczególnie bliskiego Papieżowi - z rodzinnej parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

 

STUDIO „MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM”– wydanie specjalne

godz. 11.55 i 12.15

„Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć na niego, gdy się modlił, by zauważyć, jak potrafił całkowicie zanurzyć się w tajemnicy Boga. Ten, kto się modli, potrafi odczytywać wydarzenia zawsze w sposób transcendentny, nie zadowala się analizami samego rozumu” – mówił Papież Franciszek w swojej najnowszej książce o świętym Janie Pawle II. W programie, porozmawiamy o roli Jana Pawła II, jaką odegrał w Polsce i na świecie.

 

REGINA COELI Z PAPIEŻEM – transmisja z Watykanu

godz.12.00

Transmisja modlitwy z Watykanu z udziałem Papieża Franciszka.

 

„WADOWICKIE  SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II” – cykl wspomnieniowy

godz. 12.40

Wspomnienie Papieża jest wciąż żywe w sercach Polaków, a jego nauki wciąż aktualne. Cykl rozmów z artystami, którzy mają osobiste doświadczenie spotkania z Papieżem, w Jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upamiętnić Świętego i pokaże, że wiele lat po śmierci jego charyzmat dalej zmienia człowieka i jego serce. Jan Paweł II nie umarł, lecz żyje tak długo, jak długo pamięć o nim będzie pielęgnowana. W pierwszym odcinku cyklu swoje spotkania ze Świętym będzie wspominać Natalia Kukulska.

 

„URODZIŁEM SIĘ W WADOWICACH” – widowisko muzyczne

godz. 13.00

Okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne przygotowane na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły w jego rodzinnym domu wraz z sentymentalnym spacerem po Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W widowisku biorą udział soliści: Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Anna Wyszkoni, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, zespół dziecięcy z Wadowic, a przewodnikiem po życiu Karola Wojtyły i po Muzeum będzie ks. Łukasz Piórkowski.

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ – HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI” film fabularny, reż. Andrea Porporati

godz. 14.10

W roku 1981, alpejskie schronisko prowadzone przez rodzinę Zanich, odwiedził się Jan Paweł II w towarzystwie prezydenta Włoch Sandro Pertiniego. Papież dochodził do siebie po zamachu na placu Świętego Piotra. Lino Zani, instruktor narciarski i doświadczony przewodnik, towarzyszył mu w górskich wędrówkach i wycieczkach narciarskich. Tak zrodziła się wielka przyjaźń, która odmieniła życie młodego człowieka. Film powstał na podstawie autobiograficznej książka Lino Zaniego „Był człowiekiem, był świętym”.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert, cz. I

godz. 17.30

Okolicznościowy koncert na żywo, któryprzypomni najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo duchowe, które odmieniło kościół i wpłynęło na losy całego świata. Ze studia w Warszawie połączymy się z kościołem w Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu gwiazd polskiej estrady. Wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ryszard Rynkowski oraz Sound&Grace. Koncert ze studia w Warszawie poprowadzi Tomasz Wolny.

 

ORĘDZIE KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

godz. 20.05

Do zgłębiania nauczania Jana Pawła II i inspirowania się nim w codziennym życiu często zachęca Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz i przyjaciel Papieża. Z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Kardynał Dziwisz wygłosi z Krakowa specjalne orędzie.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert, cz. II

godz. 21.30

Druga część transmisji koncertu upamiętniającego Papieża Jana Pawła II i Jego wyjątkowy pontyfikat. Niesamowite widowisko zostanie zrealizowane w lokalizacjach bardzo mocno związanych z polskim Papieżem: w Wadowicach, kaplicy na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach polscy artyści zaśpiewają utwory nawiązujące do posługi Jana Pawła II.

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 22.50

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

„JAN PAWEŁ II” film fabularny, reż. John Kent Harrison

godz. 23.45

Fabuła prezentuje życie Karola Wojtyły od młodości po koniec jego pontyfikatu, który wpłynął na przemiany religijne i polityczne na świecie.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM PAPIEŻA FRANCISZKA – transmisja z Watykanu

godz. 7.00

Transmisja mszy świętej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II z Watykanu. Mszy Świętej przewodniczy Papież Franciszek. Uroczystość odbędzie się o godz. 7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie św. Jana Pawła II. Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z koronawirusem msza święta będzie celebrowana bez udziału wiernych. W pozdrowieniach skierowanych do Polaków podczas audiencji generalnej, 13 maja Papież zachęcił Polaków do uczestniczenia w tej uroczystości za pośrednictwem mediów.

 

 „SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

godz. 18.00

„Santo Subito – Prorok naszych czasów – koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II” odbędzie się w Sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie znajdują się jego relikwie. Koncert przypomni przesłania, które Ojciec Święty kierował do członków korpusów dyplomatycznych tuż przed śmiercią, podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku. W przemówieniu Jan Paweł II odniósł się do czterech wielkich wyzwań stojących przed całym światem, takich jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Będą one punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi Papieża Polaka. Rozważania wzbogacone zostaną o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, który wykonają znani polscy artyści. Wystąpią m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, tylko część muzyków wystąpi w Sanktuarium, a pozostali we własnych domach. W niecodziennej, wirtualnej odsłonie, towarzyszyć im będzie chór i orkiestra.

 

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLAKÓW W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

godz. 20.05

W poniedziałek, 18 maja w TVP1 zostanie wyemitowane specjalne przesłanie Papieża Franciszka skierowane do Polaków z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II.

 

„POWOŁANIE” spektakl Teatru Telewizji, reż. Paweł Woldan

godz. 21.00

Z okazji Roku Świętego Jana Pawła II Paweł Woldan przygotował dla Teatru Telewizji spektakl o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. Akcja rozpoczyna się w Krakowie, do którego osiemnastoletni Karol przybywa z Wadowic, aby podjąć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedstawienie kończy się w momencie przyjmowania święceń kapłańskich z rąk kardynała Adama Sapiehy. Fabuła obejmuje zatem okres II wojny światowej, w którym duchowo dojrzewa przyszły papież. Wojtyła wówczas poświęca się ciekawym lekturom i uczęszcza na tajne komplety. Spotyka się też z Janem Tyranowskim, mentorem, który wprowadza go w świat mistyki i teologicznych studiów. Wtedy także Wojtyła podejmuje życiową decyzję: opuszcza młody zespół teatralny Mieczysława Kotlarczyka i wstępuje do seminarium duchownego.

 

„ZMARTWYCHWSTANIE” film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska

godz. 22.35

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest okazją do przeanalizowania Jego dorobku jako: poligloty, poety, aktora, filozofa i teologa. „Zmartwychwstanie” nie jest jednak obrazem sentymentalnym. Film ukazuje aktualność przekazu Papieża Polaka w obliczu obecnego kryzysu świata. Jan Paweł II był prorokiem, który przewidywał nadejście dziejowego przesilenia i starał się na nie przygotować wiernych. Przesłanie św. Jana Pawła II odczytają dla nas na nowo m. in.: prof. Antoni Dudek, prof. Paweł Skibiński, prof. Dariusz Kosiński, Marek Kochan oraz dr Paweł Rojek.

 

SOBOTA, 23 MAJA

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – skrót koncertu

godz. 15.50

 

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

PONIEDZIAŁEK, 25 MAJA

 

„ŚWIAT WEDŁUG JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Paweł Kornobis

godz. 21.00

Dokument przedstawiający wpływ Jana Pawła II na współczesny świat ilustrowany przykładami ze społeczności na całym świecie - w Meksyku, Indiach, Polsce, Irlandii i we Włoszech.  Pielgrzymki Jana Pawła II  zdefiniowały jego pontyfikat. Gdziekolwiek jedziemy, rozmawiamy zarówno ze świadkami jego wizyt, jak i z współczesnymi komentatorami.

 

 

NIEDZIELA, 7 CZERWCA

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 12.50

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

MOJE ŻYCIE DLA NIEGO” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska

godz. 8.00

Zrealizowany w 2004 roku film przedstawia sylwetkę Arturo Marii, watykańskiego fotografa, który dokumentował życie i działalność pięciu papieży. Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II Arturo Mari stał się jego jednym z najbardziej zaufanych współpracowników. Twórcy filmu towarzyszą fotografowi podczas jego codziennych obowiązków w Watykanie i na spotkaniach Jana Pawła II z wiernymi.

 

„PRYMAS. TRZY LATA Z TYSIĄCA” – film fabularny, reż. Teresa Kotlarczyk

godz. 14.25

Trzy lata z życia ojca duchowego Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uwięzionego przez stalinowskich oprawców w opuszczonym klasztorze. Kardynałowi towarzyszą dwie osoby: ksiądz i siostra zakonna, którzy mają informować funkcjonariuszy bezpieczeństwa o każdym słowie Kardynała.

 

„DIALOG. ŻYCIE ZAPISANE W LISTACH” – film dokumentalny, reż. Justyna Syrek, Wojciech Kursa

godz. 19.00 – premiera w TVP Historia

W przeddzień 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, w filmie Judyty Syrek i Wojciecha Kursy z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza, TVP Historia, jako pierwsza upublicznia treść wyjątkowych listów, które św. Jan Paweł II pisał do benedyktyńskiego mnicha z Tyńca, o. Leona Knabita. Ich korespondencja odbywała się regularnie od 28 października 1978 roku, czyli od pierwszego miesiąca pontyfikatu, do 17 lutego 2005 roku. Pisali do siebie o sytuacji w Polsce, w polskim Kościele, na świecie, a także o zwykłych, codziennych sprawach.

 

„APARTAMENT” – film dokumentalny, reż. Maciej Czajkowski

godz. 21.10

Jeden z bardziej intymnych portretów Papieża, którego widzimy na zdjęciach pochodzących z prywatnych zbiorów najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. Film opatrzył komentarzem wieloletni sekretarz Papieża, Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

„TAJEMNICA JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej

godz. 10.25

Ks. prałat Konrad Krajewski opowiada prywatne anegdoty i fakty z życia Ojca Świętego, nieznane wiernym i szerokiej publiczności. W filmie, zrealizowanym w 2011 roku, wykorzystano wiele niepokazywanych dotąd materiałów filmowych i zdjęciowych.

 

JAK BYŁO? JAN PAWEŁ II - POLITYK” – program Przemysława Babiarza

godz. 16.20

13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie doszło do zamachu na Papieża Jana Pawła II. Zaproszeni do studia goście:  prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego i Bogumił Łoziński, publicysta „Gościa Niedzielnego", dyskutują o pontyfikacie Jana Pawła II i zmianach politycznych, jakie zaszły w Polsce podczas jego trwania.

 

„WADOWICE, MIASTO MOJEGO DZIECIŃSTWA” – film dokumentalny, reż. Piotr Kot

godz. 18.05 - premiera w TVP Historia

W Wadowicach, miejscu narodzin Świętego Jana Pawła II tkwią korzenie jego osobowości, zainteresowań i zdolności. W dokumencie jest mowa o tym, jaki wpływ na osobowość tego Wielkiego Polaka miały miejsce urodzenia, społeczność, kultura i historia. W filmie wykorzystano archiwalne materiały z wizyt Jana Pawła II w Wadowicach.

 

„CO DALEJ? DUCHOWA TOŻSAMOŚĆ EUROPY WOBEC MYŚLI JANA PAWŁA II” – program publicystyczny

godz. 19.00

Piotr Gociek zaprasza na  program publicystyczny poświęcony dziedzictwu Papieża-Polaka. W programie wzięli udział: filozof i publicysta Dariusz Karłowicz („Teologia Polityczna”, Fundacja Świętego Mikołaja), ojciec Michał Paluch, dominikanin, filozof, profesor i rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie Angelicum.

 

JAN PAWEŁ II”  – filmfabularny, reż. John Kent Harrison

godz. 20.20

Biograficzny film o życiu i pontyfikacie Papieża Polaka. Akcja rozpoczyna się zamachem na życie Papieża w 1981 roku, a potem w serii retrospektyw ukazuje życie Ojca Świętego od 1938 roku. W postać Jana Pawła II wcielili się dwaj znani aktorzy: Cary Elwes (Karol Wojtyła w latach młodości) i Jon Voight (papież Jan Paweł II).

 

„DOMINUM MONTES – GÓRY JANA PAWŁA II”– film dokumentalny, reż. Adam Kraśnicki

godz. 22.40

Karol Wojtyła kochał góry, szukał w nich ukojenia i odpoczynku, a także duchowej inspiracji i spokoju. Film dokumentalny z 2018 roku, bogato ilustrowany archiwaliami, fragmentami poematu Tryptyk rzymski i muzyką ludowego zespołu Trebunie Tutki, jest pogłębioną refleksją nad mistyką i majestatem gór w życiu i posłudze Jana Pawła II.

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

„NARTY OJCA ŚWIĘTEGO” – spektakl, reż. Piotr Cieplak

godz. 23.00

 

Telewizyjna wersja głośnego spektaklu Teatru Narodowego w Warszawie. Pewnego dnia ksiądz Kubala przynosi wiadomość, że z krótką, potajemną pielgrzymką przybędzie Ojciec Święty Jan Paweł II. Wiadomość budzi wiele wątpliwości, w miasteczku narasta oczekiwanie na cud. Sztuka Jerzego Pilcha pokazuje, w komediowej konwencji, jak pod wpływem wieści o pielgrzymce Papieża ludzie przewartościowują swoje dotychczasowe życie.

 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

„STUDIO KULTURA”

godz. 7.00

Gościem Małgorzaty Niecieckiej-Mac będzie Adam Bujak, światowej sławy fotograf, który przez ponad 40 lat uwieczniał na zdjęciach postać Karola Wojtyły.

 

„PIELGRZYM” – film dokumentalny, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki

godz. 7.30 i 16.55

Pierwszy niezależny film w czasach PRL, dokumentujący pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, która pośrednio przyczyniła się do upadku komunizmu w naszym kraju. Obraz powstał na zlecenie Watykanu i Episkopatu Polski. Kamera towarzyszyła Ojcu Świętemu podczas wizyty w Warszawie, Gnieźnie, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Krakowie i Auschwitz-Birkenau. Nagrana została również msza święta na Placu Piłsudskiego, na którym padły historyczne słowa Papieża: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

 

MISSA PRO PACEkoncert Wojciecha Kilara we Lwowie

godz. 18.25

2 lipca 2004 roku w Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie odbył się pamiętny koncert Wojciecha Kilara „Missa Pro Pace”, zrealizowany z okazji jubileuszu 100-lecia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Utwór „Msza o pokój” wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Katowic i Chór Polskiego Radia z Krakowa z udziałem Izabeli Kłosińskiej, Anny Lubańskiej, Piotra Kusiewicza i Romualda Tesarowicza.

 

„KLUCZ DO WOJTYŁY WEDŁUG ŁUCZEWSKIEGO” – cykl wykładów

godz. 19.35

Premiera cyklu wykładów poświęconych życiu Jana Pawła II. Prowadzący - socjolog, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II dr Michał Łuczewski, w przystępny sposób przedstawia kompendium podstawowych pojęć myśli Karola Wojtyły. W premierowym odcinku „Kremówka i Sofokles”prowadzący powróci do spotkania polskiego Papieża z wiernymi, które odbyło się 16 czerwca 1999 roku w Wadowicach. Papież wspominał dzieciństwo i młodość, które były początkiem drogi, wiodącej aż do Watykanu. Symbolem tego spotkania były „wadowickie kremówki”, wspominane przez Ojca Świętego z uśmiechem na twarzy, a także fragmenty „Antygony” Sofoklesa, które odnosiły się do trudnych wydarzeń z życia Jana Pawła II.

NASZ PROFESOR PAPIEŻEM” – film dokumentalny, reż. Grzegorz Linkowski

godz. 22.30

Zaraz po ogłoszeniu wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wywiesili na frontonie uczelni transparent z napisem „Nasz Profesor Papieżem”. Film opowiada o 24-letniej pracy Jana Pawła II na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Etyki, której dorobek intelektualny stał się jednym z fundamentów Jego pontyfikatu.

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

„JAN PAWEŁ II. NIGDY NIE ZAPOMNĘ” – cykl okolicznościowy

godz. 11.35, 17.15, 20.50, 21.05, 22.40, 23.40, 03.40

Cykl rozmów przygotowanych przez TVP Polonia z okazji 100-lecia urodzin Ojca Świętego. Przemysław Toczek, Konrad Reluga, Magdalena Wolińska-Riedi oraz Edyta Maksymowicz rozmawiają z osobami, które spotkały w swoim życiu Papieża Polaka. Krewna Karola Wojtyły - Kazimiera Kwiecińska, kardynał Zenon Grocholewski, arcybiskup Gintaras Gruas, włoski dziennikarz Jan Gawroński oraz fotograf Grzegorz Gałązka wspominają swoje spotkania z Papieżem.

 

„NOTACJE – KS. BP ADAM DYCZKOWSKI. ŻARTY KAROLA WOJTYŁY” – cykl dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej

godz. 12:40

Opowieści ks. bp. Adama Dyczkowskiego m.in. o filozofii życia i spotkaniach z Janem Pawłem II. Ks. bp Dyczkowski śpiewa piosenki, które w przeszłości wykonywał razem z kard. Karolem Wojtyłą podczas wypraw w góry.

 

MOJE ŻYCIE DLA NIEGO” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska

godz. 15:10

Film przedstawia sylwetkę Arturo Marii, watykańskiego fotografa, który dokumentował życie kilku papieży. Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II Arturo Mari stał się Jego jednym z najbardziej zaufanych współpracowników. Twórcy filmu towarzyszą fotografowi podczas jego codziennych obowiązków w Watykanie i podczas spotkań z wiernymi.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert

godz. 17.30 + 4.00

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

„KLUB U REDAKTORÓW” – wydanie specjalne

godz. 19.15

Program studyjny prowadzony przez redaktorów polskich mediów na Litwie, w którym uczestnikami są eksperci z różnych dziedzin. W przeddzień 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II goście oraz gospodarze programu będą wspominać Papieża Polaka.

 

ORĘDZIE KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

godz. 20.40 + 2.35

Do zgłębiania nauczania Jana Pawła II i inspirowania się nim w codziennym życiu zachęca kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz i przyjaciel Papieża.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert

godz. 21.30 + 4.45

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

„UWIERZYLIŚMY W SIEBIE. PIERWSZE PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY” – film dokumentalny, reż. Maciej Czułowski

godz. 23.55

Dokumentalna opowieść o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. Uczestnicy mszy papieskich przywołują najpiękniejsze wspomnienia i unikalne poczucie wspólnoty, którego doświadczyli. Bohaterowie filmu opowiadają o dziewięciu dniach, które zmieniły Polaków i dały impuls do zmian w świecie.

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 2.50 (+ poniedziałek, godz. 15.30)

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

„Ziarno” – „Lolek, Karol, Jan Paweł II”

godz. 06.35

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w magazynie „Ziarno” dzieci opowiedzą, kim był Karol Wojtyła. Wraz z nimi odwiedzimy Wadowice – rodzinne miasto Papieża i poszukamy pamiątek po słynnym Polaku. Czy mały Lolek może być dla dzieci wzorem do naśladowania?

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM PAPIEŻA FRANCISZKA – transmisja z Watykanu

godz. 7.00

Transmisja mszy świętej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II z Watykanu. Mszy Świętej przewodniczy Papież Franciszek. Uroczystość odbędzie się o godz. 7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie św. Jana Pawła II.

 

„KRÓTKA HISTORIA – PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI” – felieton, reż. Andrzej Kapkowski

godz. 12.05 + 0.20

Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Papieża Jana Pawła II. Podczas blisko 26-letniego pontyfikatu Papież był w ojczyźnie 8 razy. W 1979 roku wezwał rodaków do odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny.

 

„TAJEMNICA JANA PAWŁA II”  – film dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej

godz. 12.45

Ks. prałat Konrad Krajewski opowiada prywatne anegdoty i fakty z życia Ojca Świętego. W filmie wykorzystano wiele nieznanych wcześniej materiałów filmowych i zdjęciowych.

 

URODZIŁEM SIĘ W WADOWICACH. KAROL WOJTYŁA” – film dokumentalny godz.14.15

Okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne przygotowane w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły w jego domu rodzinnym wraz z sentymentalnym spacerem po Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W widowisku biorą udział soliści: Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Anna Wyszkoni, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, zespół dziecięcy z Wadowic, a Przewodnikiem po życiu Karola Wojtyły i po Muzeum będzie Ks. Łukasz Piórkowski

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 15.30

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundamenty jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

„JAN PAWEŁ II. NIGDY NIE ZAPOMNĘ” – cykl okolicznościowy

godz. 11.35, 17.15, 20.50, 21.05, 22.40, 23.40, 03.40

Cykl rozmów przygotowanych przez TVP Polonia z okazji 100-lecia urodzin Ojca Świętego. Przemysław Toczek, Konrad Reluga, Magdalena Wolińska - Riedi oraz Edyta Maksymowicz rozmawiają z osobami, które spotkały się z Papieżem Polakiem. Krewna Karola Wojtyły - Kazimiera Kwiecińska, kardynał Zenon Grocholewski, arcybiskup Gintaras Gruas, włoski dziennikarz Jan Gawroński oraz fotograf Grzegorz Gałązka wspominają spotkania z Ojcem Świętym.

                                                                                                                       

„SANTO SUBITO – RELIKWIE I PAMIĘĆ” – film dokumentalny, reż. Grzegorz Tomczak

godz. 17.50

O życiu spędzonym u boku Świętego opowiada arcybiskup Emery Kabongo z Republiki Demokratycznej Konga. Był on drugim sekretarzem Papieża Jana Pawła II, w latach 1982-1988. To wspomnienia radosne, pełne ciepła i miłości. Krzyż biskupi, nałożony na szyję przez Ojca Świętego Jana Pawła II, arcybiskup traktuje jak relikwie. Podkreśla, że przyjaciel nie mówi o wszystkim publicznie, dlatego pewne fakty z czasu Pontyfikatu Papieża Polaka zachowuje w sercu.

 

„SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW”koncert z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

godz. 20.20 + 2.40

Wydarzenie odbędzie się w Sanktuarium pw. św. JP II w Krakowie, w miejscu, gdzie znajdują się papieskie relikwie. Ideą koncertu jest przypomnienie przesłania, które Ojciec Święty skierował do członków korpusów dyplomatycznych podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 r., tuż przed śmiercią. W przemówieniu Jan Paweł II mówił o czterech wielkich wyzwaniach stojących przed światem, jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Te wyzwania są punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi pasterskiej Papieża Polaka, wzbogaconych o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, wykonany przez plejadę znakomitych polskich artystów. W koncercie wezmą udział m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka. Towarzyszyć im będzie w niecodziennej wirtualnej odsłonie chór i orkiestra.

 

„WADOWICE, MIASTO MOJEGO DZIECIŃSTWA” – film dokumentalny, reż. Piotr Kot

godz. 23.30 (+ wtorek, g. 15.30)

W Wadowicach, miejscu narodzin Papieża Polaka, tkwią korzenie jego osobowości, zainteresowań i zdolności. Bez Wadowic nie można w pełni zrozumieć Jana Pawła II. Tu jest Jego dom rodzinny i środowisko, które Go kształtowało. Jan Paweł II odwiedził rodzinne miasto trzykrotnie. Dowiemy się, jaki miały wpływ na osobowość tego Wielkiego Polaka: miejsce, społeczność, kultura i historia. W filmie wykorzystano archiwalne materiały z wizyt Jana Pawła II w Wadowicach.

 

 

 

 

O uroczystościach obchodów setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II TVP3 będzie informować 16, 17 i 18 maja 2020 r. w programach: „Dziennik Regionów” o godz. 16.45 i 22.00  oraz  „Echach Dnia” o godz. 22.20.

 

SOBOTA, 16 MAJA

 

„NA ŚCIEŻKACH WIARY. ŚLADAMI JANA PAWŁA”– reportaż Dariusza Fedorowicza

godz. 08.06

W programie zobaczymy miejsca w Małopolsce, związane ze Świętym Janem Pawłem II. W prostej i atrakcyjnej formie ukazane jest piękno unikalnego regionu: od Wadowic aż do Krakowa przez Kalwarię Zebrzydowską, Szlak Papieski w Beskidzie Małym, Stary Sącz i Beskid Sądecki, Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, Zakopane i Tatry.

 

„TRONY PAPIESKIE reportaż Józefa Brzostowskiego

godz. 08.30

Program z 2014 roku, poświęcony tronom, przygotowywanym specjalnie dla Jana Pawła II z okazji Jego pielgrzymek do Ojczyzny na czas sprawowania mszy świętych. Trony, czyli ozdobne krzesła, na których Jan Paweł II odprawiał msze święte podczas pielgrzymek do Polski, dziś są szczególnymi pamiątkami po Ojcu Świętym, traktowanymi niemal jak relikwie.

 

„PAPIEŻ NADZIEI” – film dokumentalny, reż. Tadeusz Szyma i Andrzej Baczyński

godz. 12.35

Film zrealizowany w 1995 roku w Rzymie i Watykanie przedstawia Ojca Świętego Jana Pawła II z perspektywy Jego najbliższych współpracowników. W filmie zobaczymy wypowiedzi wielu znakomitych osobistości Stolicy Apostolskiej, które znały sekrety życia duchowego Papieża, ilustrowane sekwencjami filmowymi ukazującymi postać Jana Pawła II w różnych sytuacjach: porannej modlitwy, spotkań z wiernymi, podczas mszy św. w Ogrodach Watykańskich, w trakcie spotkań ekumenicznych, Drogi Krzyżowej i nocnego różańca. Wiele zdjęć ma charakter unikatowy.

 

„HISTORIA JEDNEGO KRZYŻA” – reportaż Józefa Brzostowskiego

godz. 15.10

Kiedy w 2005 roku Jan Paweł II z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w drodze krzyżowej w Koloseum, oglądał to nabożeństwo za pośrednictwem telewizji. Wszystkie kamery telewizyjne pokazywały wtedy siedzącego w kaplicy Papieża trzymającego w drżących dłoniach mały krzyż, którego historia, jak się okazuje, jest intrygująca.

 

„SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 15.35

Autorka przypomina niektóre pielgrzymki, którą Jan Paweł II odbył do Polski w czerwcu 1997 roku. Myślą przewodnią filmu są treści homilii papieskich, skupiające się na istocie człowieczeństwa, ładu moralnego, umiejętności korzystania z odzyskanej wolności, wierności tradycji i kultury narodowej. Film przywołuje sens papieskiego przesłania i atmosferę tamtych dni.  Jest refleksją nad tym, co dla nas znaczy nauka Papieża.

 

„NOWOTARSKI KRAJOBRAZ Z JANEM PAWŁEM II”– reportaż Dariusza Federowicza

godz.16.25

O wizycie Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku w dniu 8 czerwca 1979 roku mówi się, że jest to najważniejsze wydarzenie w ponad 670-letniej historii miasta.

 

„PIOSENKA DLA CIEBIE” – cykliczny program muzyczny

godz.20.00

Specjalny odcinek przygotowany na okoliczność obchodów urodzin Jana Pawła II. Poznamy utwory, które lubił najbardziej, wśród których znalazły się zarówno piosenki turystyczne, jak i stare polskie przeboje.

 

NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ” – koncert urodzinowy Świętego Jana Pawła II

godz. 23.05

Z okazji rocznicy urodzin Papieża Polaka widzowie zobaczą wyjątkowy koncert, jaki odbył się  rok temu z udziałem wiernych w Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie. Wykorzystano m.in. utwory oparte na poezji i tekstach Karola Wojtyły. W ramach koncertu wykonano popularne piosenki oraz ulubione pieśni Papieża. W uroczystym koncercie urodzinowym wystąpiła plejada polskich gwiazd: Olga Szomańska, Katarzyna Dereń, Pectus, Marek Piekarczyk, Maciej Miecznikowski oraz 21-osobowy chór „Gospel Rain”, zespół Wojciecha Klicha i „KaroLove Pieśni” w 20-osobowym składzie. Koncert prowadził Krzysztof Ziemiec.

 

MY WSZYSCY Z NIEGO” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 00.00

Dokument z 2017 roku zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami duchownymi i świeckimi, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia. Zbiór wspomnień wzbogacony materiałami i zdjęciami archiwalnymi stanowi świadectwo życia i świętości Jana Pawła II.

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

„GŁOS REGIONÓW”

godz.12.05

Realizowany w Wadowicach program „na żywo”, w całości poświęcony postaci Jana Pawła II.

 

MY WSZYSCY Z NIEGO” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 14.15

Dokument z 2017 roku zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami duchownymi i świeckimi, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia. Zbiór wspomnień wzbogacony materiałami i zdjęciami archiwalnymi stanowi świadectwo życia i świętości Jana Pawła II.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

MSZA ŚWIĘTA W 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY Z SANKTUARIUM JANA PAWŁA II – transmisja z Krakowa

godz. 17.00

W dniu 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II, transmisja mszy świętej z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

 

„SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 20.00

Autorka filmu przypomina wybrane momenty z pielgrzymki, które Jan Paweł II odbył do Polski w czerwcu 1997 roku. Myślą przewodnią filmu są treści homilii papieskich, skupiające się na istocie człowieczeństwa, ładu moralnego, umiejętności korzystania z odzyskanej wolności, wierności tradycji i kultury narodowej. Film przywołuje istotę papieskiego przesłania i atmosferę tamtych dni.  Jest refleksją nad tym, co dla nas znaczy nauka Papieża.

 

„HALINA KWIATKOWSKA. NOTACJE TEATRALNE. WADOWICE KAROLA WOJTYŁY” – reportaż Katarzyny Kotuli 

godz. 20.45

Karol Wojtyła i wadowicki Teatr Rapsodyczny we wspomnieniach Haliny Kwiatkowskiej, przyjaciółki Jana Pawła II.

 

 

 

SOBOTA, 23 MAJA

 

„SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

godz. 15.15

„Santo Subito – Prorok naszych czasów – koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II” odbędzie się w Sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie znajdują się jego relikwie. Ideą koncertu jest przypomnienie przesłania, które Ojciec Święty skierował do członków korpusów dyplomatycznych tuż przed śmiercią, podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku. W przemówieniu Jan Paweł II odniósł się do czterech wielkich wyzwań stojących przed całym światem, takich jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Będą one punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi Papieża – Polaka. Rozważania wzbogacone zostaną o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, który wykonają znani polscy artyści. Wystąpią m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” koncert

godz. 23.05

Okolicznościowy koncert na żywo, który przypomni najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo duchowe, które odmieniło Kościół i wpłynęło na losy całego świata. Ze studia w Warszawie połączymy się z kościołem w Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu gwiazd polskiej estrady. Wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ryszard Rynkowski oraz Sound&Grace. Koncert poprowadzi ze studia w Warszawie Tomasz Wolny.

 

2020-05-16

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku?

Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978). Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili.

Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego życiu niezwykle wyraźnie uwidaczniały się cierpienie i niepewność jutra. Jego droga do świętości wiodła przez szereg trudnych doświadczeń życiowych, jak choćby przedwczesna śmierć ukochanej matki czy okrucieństwa II wojny światowej. On przyjmował te wydarzenia z wiarą w to, że historię człowieka ostatecznie prowadzi Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy. Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto napis: „Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości”. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał. 

 

2. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie II wojny światowej. Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą dwóch totalitarnych systemów: narodowego i międzynarodowego socjalizmu. Obydwa odrzucały Boga. Obydwa wyrosły na pysze, pogardzie dla innych i nienawiści. Obydwa odbierały wolność i godność człowiekowi. Obydwa niosły strach i śmierć. Obydwa te systemy ściśle też ze sobą współpracowały, aby doprowadzić do eksterminacji polskiej inteligencji, a naród polski przekształcić w rzesze niewolników. W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicznej Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach.

Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II to posługa księdza oraz biskupa krakowskiego. Po dwuletnich studiach w Rzymie został wikariuszem i katechetą w parafii w Niegowici, później pracował w Krakowie. Wykładał w seminariach duchownych i na uniwersytetach. 29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku 1967 papież Paweł VI mianował go kardynałem. W czasach komunistycznego reżimu stanowczo bronił chrześcijańskich wartości. Otwarty na dialog, w każdym widział brata. Nieustannie apelował o poszanowanie godności każdego człowieka. Emanował entuzjazmem duszpasterskim. Wiele serca poświęcał pracy z młodzieżą, studentami, z młodymi małżeństwami. Wycieczki w góry, na narty, obozy na łonie natury służyły mu zbliżaniu ludzi do Boga. Żartował, słuchał i uczył, stawiając młodym wysokie cele i wymagania. „Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia” – mówił najpierw do młodzieży w Polsce, a potem – na całym świecie.

I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Tu okazało się, jak ważną postacią w jego życiu był kard. Stefan Wyszyński. Po wyborze na papieża, Jan Paweł II powiedział: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Gdyby nie było Jasnej Góry”. Obydwaj byli głęboko związani z sanktuarium jasnogórskim. Tam wszystko zawierzali Matce Bożej.

 

Wybór kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale także w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Te słowa, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Dodały odwagi i nadziei, której Polacy wówczas tak bardzo potrzebowali. Dzisiaj – z perspektywy czasu – możemy traktować je jako słowa prorocze.

 

3. Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia „na głębię cyberprzestrzeni”.

Głosząc konieczność poszanowania praw każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabszych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. Kiedy wielu niepokoją zmiany demograficzne, wyludnianie się i starzenie Europy, jego słowa są nadal aktualną przestrogą: „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. W 1991 roku, w Radomiu, św. Jan Paweł II mówił: „Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bronić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film – i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie”.

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który po latach wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro” (audiencja do Polaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 1998). Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej – odbył do Ojczyzny dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku. Mówił: „«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie” (Gdańsk, 1987).

 

4. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu światu św. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonująco wtedy, gdy przyszło mu osobiście zmagać się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci.  Po raz pierwszy z doświadczeniem wielkiego cierpienia spotkał się w związku z zamachem na swoje życie 13 maja 1981 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i świadek jego świętości, tak wspominał ten niezwykle dramatyczny czas: „Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”.

W ostatnim dniu swojej ziemskiej pielgrzymki, 2 kwietnia 2005 roku, Jan Paweł II był pełen wewnętrznego pokoju i poddania się woli Bożej. Jak wspomina kardynał Dziwisz, Papież był „zanurzony w modlitwie, miał świadomość swojego stanu i tego, co się z nim dzieje. Prosił, żeby czytać mu fragmenty Ewangelii według św. Jana, żegnał się ze współpracownikami, przyszedł m.in. kard. Joseph Ratzinger, były siostry zakonne, które mu posługiwały, był także fotograf Arturo Mari. Odprawialiśmy jeszcze Mszę św. ze Święta Miłosierdzia Bożego, stawał się coraz słabszy, z coraz mniejszą świadomością, ale gotowy na przejście do Domu Ojca”. 

Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Subito!” – „Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym!

Cieszymy się bardzo, że 7 maja tego roku – niemal dokładnie w setną rocznicę przyjścia na świat Jana Pawła II – w bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, gdzie został ochrzczony, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny jego Rodziców: Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów. Wiemy dobrze, że nie byłoby takiego człowieka, kapłana i biskupa jak Karol Wojtyła, gdyby nie było wielkiej wiary jego Rodziców.

 

5. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawła II, we wstępie do książki opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin Papieża Polaka wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo. (...) Już piętnaście lat dzieli nas od jego śmierci. Może to niewiele, ale to bardzo długo dla nastolatków i młodych ludzi, którzy go nie znali lub którzy mają tylko kilka mglistych wspomnień o nim z dzieciństwa. Z tego powodu w setną rocznicę jego urodzin słusznie było upamiętnić tego wielkiego świętego świadka wiary, którego Bóg dał swojemu Kościołowi i ludzkości” (San Giovanni Paolo II, 100 anni, Parole e Immagini, Prefazione di Papa Francesco [Święty Jan Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy, Wstęp Papieża Franciszka], Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2020, s. 3, 6).

 

Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.

 

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Bp Artur G. Miziński                    Abp Marek Jędraszewski
Sekretarz Generalny                     Arcybiskup Metropolita Krakowski
Konferencji Episkopatu Polski     Zastępca Przewodniczącego

Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 7 maja 2020 roku

 

2020-05-03

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Pokój tobie, Polsko!” (św. Jan Paweł II, 1983)

Słowo Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Pokój tobie, Polsko!” (św. Jan Paweł II, 1983)

 

 

 W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji napięcia związanego z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, pragniemy zaapelować o odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Polska.

 

1. Cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa obecnie dramatyczny, pełen udręki czas, wywołany przez pandemię.  W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

 

Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy niosą pomoc osobom chorym: lekarzach, pielęgniarkach, służbie zdrowia, służbach dostarczających leki, środki dezynfekcyjne i żywność, wolontariuszach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, abyśmy w atmosferze solidarności pokonali to bolesne doświadczenie. W tym gronie zasługującym na najwyższe wyrazy podziękowania znajdują się także osoby duchowne i zakonne oraz pracownicy Caritas.

 

Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które obejmuje „całokształt takich warunków życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną doskonałość” (Jan XXIII, Mater et Magistra, 65).

 

2. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze względu na „słuszną autonomię porządku demokratycznego” (Centesimus Annus, 47) Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego.

 

Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki.

 

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami.

 

3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i w Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy.

 

 Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za Jego List do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z Papieżem zachęcamy do odmawiania Różańca Świętego, szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw majowych. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść i tym razem okaże się nam Nieustającą Pomocą i Wspomożycielką.

 

Byłoby też rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja – który przypada w piątek – odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.

 

W trudnym czasie epidemii, 3 maja br. na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu Arcybiskup Stanisław Gądecki.

 

„O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał Swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Papież Franciszek).

 

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, do gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spełniło się życzenie świętego Jana Pawła II – Pokój Tobie, Polsko!

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 27 kwietnia 2020 roku.

0002-08-09

POGRZEB KSIĘDZA PRAŁATA KAZIMIERZA MARKOWSKIEGO - ŚRODA 15.00

Bardzo dziękujemy wszystkim za życzliwe słowa pamięci o Księdzu Prałacie Kazimierzu Markowskim.
Wyjątkowa sytuacja w Polsce uniemożliwia nam pożegnanie Księdza Prałata stosowne do Jego znaczenia dla nas, do naszej potrzeby serca. Musimy jednak podporządkować się ograniczeniom, które nakłada na nas stan epidemii. W związku z tym w kościele podczas pogrzebu mogą przebywać tylko najbliższe osoby dla Zmarłego. Całość Mszy świętej pogrzebowej zostanie nagrana i umieszczona na stronie internetowej Parafii i Gminy Przytyk. Czynimy starania, żeby udało się przeprowadzić bezpośrednią transmisję.
Wieńce pogrzebowe prosimy złożyć na samochód przedsiębiorstwa pogrzebowego albo dostarczyć bezpośrednio na cmentarz. Ksiądz Prałat zostanie pochowany w nowo przygotowanym grobie przy krzyżu na nowym cmentarzu.
Kiedy tylko sytuacja na to pozwoli, zostanie odprawiona specjalna Msza święta dziękczynna za życie i posługę Księdza Prałata Kazimierza Markowskiego, podczas której będziemy mogli w różnych grupach wyrazić naszą wdzięczność za wiele lat pracy w naszej Parafii.
W najbliższym czasie będziemy odprawiali wiele Mszy świętych zamówionych z racji pogrzebu Księdza Prałata, a w listopadzie i grudniu zostanie odprawiona Msza święta gregoriańska za Drogiego nam Zmarłego.
 

2020-04-06

POGRZEB KSIĘDZA PRAŁATA KAZIMIERZA MARKOWSKIEGO - ŚRODA 15.00

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. zmarł ks. prał. Kazimierz Markowski, rezydent w parafii Świętego Krzyża w Przytyku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w środę, 8 kwietniao godz. 15.00, w kościele pw. Świętego Krzyża w Przytyku. Po Mszy św. pochowanie ciała na miejscowym cmentarzu.

 

Ks. prał. Kazimierz Markowski urodził się 17 lipca 1932 roku w Grzmucinie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Petrykozy, Sławno k. Opoczna, Krynki, Opatów, Pionki – św. Barbary. Następnie jako proboszcz pracował w parafii Mychów, Zachorzów, Kleczanów, Przytyk (1982-1993). W latach 1977-1982 pełnił funkcję ekonoma w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Po złożeniu rezygnacji z funkcji proboszcza parafii Przytyk pozostał tam jako rezydent.

2020-04-04

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

2020-03-21

Dekret w czasie Covid-19

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. nr 153/20

DEKRET

w czasie Covid-19

W tym rudnym czasie, jaki przeżywamy z powodu pandemii Covid-19, biorąc pod uwagę utrudnienia w odprawianiu liturgii wspólnotowej w kościele, na które wskazali biskupi dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji, do Kongregacji dotarły zapytania dotyczące zbliżających się świąt wielkanocnych. W tym względzie proponuje się Biskupom ogólne wskazówki i pewne sugestie.

1 - O dacie Wielkanocy. Stanowiąc centrum roku liturgicznego Wielkanoc nie jest świętem jak każde inne: obchodzona przez trzy dni, z Triduum Paschalnym, poprzedzona Wielkim Postem i ukoronowana Zesłaniem Ducha Świętego, nie może być przeniesiona.

2- Msza św. Krzyżma. Oceniając konkretny przypadek w różnych krajach, Biskup ma możliwość przełożenia jej na późniejszy termin.

3 - Wskazania odnośnie Triduum Paschalnego.

W przypadku, gdy władze cywilne i kościelne wprowadziły ograniczenia, podczas Triduum Padchalnego należy przestrzegać następujących zasad.

Biskupi udzielą wskazówek, uzgodnionych z Konferencją Episkopatu, aby w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach. W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej.

Konferencja Episkopatu i poszczególne diecezje powinny dostarczyć materiały do modlitwy rodzinnej i osobistej.

W Wielki Czwartek, w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, księża w parafii mogą koncelebrować Mszę św. Wieczerzy Pańskiej; wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy św. w tym dniu, w odpowiednim miejscu, bez ludzi. Gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Horarum).

W Wielki Piątek, w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, Biskup / proboszcz celebruje Mękę Pańską. W modlitwie powszechnej Biskup diecezjalny powinien zadbać o ustanowienie szczególnej intencji za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314 nr 13).

Niedziela Wielkanocna. Wigilia Paschalna: powinna być sprawowana tylko w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

Ci, którzy w żaden sposób nie mogą uczestniczyć w Wigilii Paschalnej sprawowanej w kościele, niech odmówią Godzinę Czytań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną (por. Liturgia Horarum).

W przypadku klasztorów, seminariów, wspólnot zakonnych, niech zadecyduje Biskup diecezjalny.

Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, mogą, decyzją Biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 września.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 19 marca 2020 roku, w Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła Powszechnego.

 

 

Kard. Robert Sarah

Prefekt

 

Abp Arthur Roche

Sekretarz

2020-03-21

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki).W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

 

Kard. Mauro Piacenza

 

Penitencjarz Większy

 

 

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

 

Regens

2020-02-29

List Pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu

List Pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu

 

Czcigodni Księża

Drogie Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Siostry i Bracia

 

1. Ewangelia, którą dzisiaj rozważamy, ukazuje Chrystusa, który zwyciężył szatana i uczy nas, jak pokonywać pokusę oddalającą człowieka od Pana Boga. W prefacji dzisiejszej Mszy Świętej będziemy dziękować Panu Bogu za ten wzór, który pozostawił nam Jezus Chrystus: „On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni własnym przykładem uświęcił okres pokuty, On zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej”. Zdecydowana postawa Jezusa Chrystusa jest przeciwieństwem tej, którą przyjmują Adam i Ewa w raju. Ich błędem było to, że podjęli dyskusję z szatanem, który swoje działanie rozpoczyna od budzenia wątpliwości: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Przewrotność szatana polega na łączeniu prawdy z fałszem. Obroną przed takimi zakusami szatana jest oparcie się na pewnych prawdach i jasnych zasadach.

 

2. Chrystus podaje nam dzisiaj trzy ważne zasady życia moralnego: „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 4,4), „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”(Łk 4,8), „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Łk 4,12).

Zasady te nigdy nie tracą swojej aktualności. Nam, ludziom, potrzebne są żywe wzory, konkretne osoby, które potrafiły zrealizować takie zasady. Tymi osobami są święci. Każdy z nich jest żywym dowodem możliwości zrealizowania zasad, które przekazał nam Jezus Chrystus. Takim idealnym wzorem jest, Święta Rodzina, na którą w szczególny sposób pragniemy patrzeć w tym roku, który przeżywamy w Diecezji jako Rok Rodziny.

 

3. Święta Rodzina – to przede wszystkim Dziecię Jezus, który „był im (Maryi i Józefowi) poddany” (Łk 2,51) i stał się Miłością ofiarną zbawiającą świat. To Najświętsza Maryja Panna, która jest czułą, delikatną Miłością pełną zatroskania. To Święty Józef, który jest Miłością pełną ciszy, kontemplacji i odpowiedzialności.

 

4. Panu Bogu dziękujemy za wszystkie wspaniałe rodziny. Dziękujemy za wierne Panu Bogu oraz sobie nawzajem małżeństwa. Za Małżeństwa żyjące Sakramentem Małżeństwa, złożonym ślubem i wzajemnym zobowiązaniem. Dziękujemy Panu Bogu za rodziny i małżeństwa podejmujące trud pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Za te osoby, które podjęły wielki wysiłek uratowania małżeństwa, mimo przeżywanych kryzysów. Dziękujemy za rodziców, którzy pamiętają o przyjętym zobowiązaniu podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa. Padło wówczas pytanie: „Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy”? Twierdząca odpowiedź „chcemy” była przyjęciem zobowiązania za życie każdego dziecka oraz za kształt tego życia nadany przez chrześcijańskie wychowanie. Jest to zobowiązanie do wprowadzania dziecka w życie modlitwy i umożliwienia systematycznego udziału w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to zobowiązanie do troski o wiedzę religijną dzieci i młodzieży. Taką szansą jest katecheza szkolna. Wierzący rodzice interesują się udziałem swoich dzieci w katechezie oraz owocami tego uczestnictwa. Jest to niezwykle ważne wyznanie wiary.

 

5. Takie wyznanie wiary składali np. rodzice Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, o których, podczas kanonizacji, mówił Ojciec Święty Franciszek: „święci małżonkowie Ludwik Martin i Maria Zelia z domu Guérin świadczyli posługę chrześcijańską w rodzinie chrześcijańskiej, budując dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. W tym klimacie zrodziły się powołania ich córek, w tym św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. „Moi rodzice są bardziej godni nieba niż ziemi” – mówiła ich Święta Córka – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus.

 

6. Takie wyznanie wiary złożyła Święta Joanna Beretta Molla. Wspaniała matka, wzorowa żona i ofiarna lekarka. Przed ślubem pisała do swego narzeczonego: "Jeszcze 20 dni a potem... będę Gianna Molla! Co byś powiedział, gdybyśmy odprawili triduum, aby duchowo przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu? 21, 22 i 23 września Msza Święta i Komunia Święta. Ty w Ponte Nuovo, ja w Sanktuarium Wniebowziętej. Matka Boża zjednoczy nasze modlitwy i pragnienia, a ponieważ w jedności jest siła, Jezus nas wysłucha i pomoże nam. Jestem pewna, że powiesz tak i dziękuję Ci za to … Chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa".

 

7. Dobrze wiemy, że nie wszystkie małżeństwa i rodziny realizują wskazania podane przez Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Dlatego gorącą wspólną modlitwą pragniemy uprosić u Pana Boga umocnienie dobrym rodzinom i małżeństwom oraz łaskę przemiany błądzącym. Tą wspólnotową modlitwą będzie „Jerycho Rodzin”, które rozpoczniemy Mszą Świętą koncelebrowaną w Sanktuarium Świętej Rodziny, w Studziannie, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dniu 25 marca 2020 roku, o godzinie 11.30.

 

8. Nazwa „Jerycho” nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu. W biblijnej Księdze Jozuego czytamy: „Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. (…) I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…).  Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu (Joz 6, 1-5.20). Był to szczególny znak działania Pana Boga.

Dzisiaj także istnieje potrzeba wywołania modlitewnego rezonansu i błagania Pana Boga, aby zniszczone zostały nowe przeszkody utrudniające budowanie małżeństw i rodzin według wskazań Ewangelii i Nauki Kościoła.

Te nowe mury – to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte. Te nowe przeszkody to lekceważenie Sakramentu Małżeństwa, tzw. „wolne związki” oraz brak autentycznej troski o religijne wychowanie młodego pokolenia.

 

9. Co to jest „Jerycho Rodzin”? To nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. Także za grzechy małżonków i rodziców. To modlitewny „szturm do nieba” w intencjach małżeństw i rodzin. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej rodzin. Wszyscy widzimy potrzebę pogłębienia wiary małżonków, rodziców oraz kandydatów do sakramentu Małżeństwa.

 

10. Każdy dekanat będzie przeżywał tydzień takiej modlitwy. Poszczególne parafie, w wyznaczonym dniu, przez 24 godziny – a zatem w dzień i w nocy – będą trwały na modlitwie. To „trwanie na modlitwie” – to przede wszystkim wspólnotowa Msza Święta. To także adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie to również wzajemna modlitwa rodziców i dzieci. Podczas tej modlitwy będzie nam towarzyszyła kopia obrazu Świętej Rodziny z Sanktuarium w Studziannie oraz relikwie Świętej Joanny Beretty Molla oraz Świętych Ludwika i Zelii Martin, rodziców Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

 

11. Serdecznie zapraszam całe rodziny do włączenia się w parafialny dzień modlitwy. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych duszpasterzy. Włączmy się w przygotowanie parafialnej adoracji.

Zapraszam do głębokiego przeżywania Wielkiego Postu. Jest to bowiem czas rozważania Męki Chrystusa, która jest ważnym znakiem Bożego Miłosierdzia. Zachęcam do tego rozważania podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wielki Post - to także czas zadośćuczynienia, które składamy Panu Bogu za nasze winy i zło istniejące w świecie. Podejmujemy decyzje, które służą przemianie naszego życia.

Wpatrując się w Chrystusa ukazanego w dzisiejszej Ewangelii już teraz kierujemy do Pana Boga modlitwę, którą powtórzymy po Komunii Świętej:

„Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich”.

Amen.

Biskup Henryk Tomasik

 

« 1 2 3 4
...
8 »
Menu