Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

2021-10-16

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

 

List pasterski w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

 

 

Drogie Siostry, drodzy Bracia,

 

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

 

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?

 

Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszące, bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Jego tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami?

 

Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół – od małych wspólnot wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wymiar powszechny – podążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego. Nim zabierzemy się za jakiekolwiek reformy, potrzebny jest nam rachunek sumienia z tego, jak ze sobą rozmawiamy, jak nawzajem się słuchamy i jak rozeznajemy wolę Bożą? Nie tylko w sposób osobisty i indywidualny, ale także wspólnotowy.

 

Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu:  komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele wieków następcy Apostołów – biskupi –gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji.

 

Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

 

W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii. Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do takiego spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha Świętego? Czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy trudne? Papież proponuje, żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych poziomach organizacji Kościoła, zarówno w nieformalnym gremiach, jak i w ruchach, stowarzyszeniach, parafiach i diecezjach. I jeszcze jedno pytanie, które Ojciec Święty podkreśla szczególnie: czy z naszej rozmowy o Kościele nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni w „głównym nurcie” życia Kościoła?

 

Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3,8) i kogokolwiek może wybrać jako swoje narzędzie. Wykluczenie kogoś ze wspólnotowego rozeznania może więc oznaczać pozbawienie się możliwości rozpoznania woli Bożej. Synodalne podejmowanie decyzji nie jest łatwe, bo zakłada, że głos Ducha wychodzący od jednego członka wspólnoty zostanie potem rozpoznany przez pozostałych, w których działa przecież ten sam Duch. Cierpliwość w słuchaniu i gotowość do nawrócenia, czyli nie tylko do zmiany własnych przekonań, ale do przemiany serca, są w takiej wspólnej drodze nieodzowne. Tym właśnie synodalny styl podejmowania decyzji różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie rację ma sprawujący władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie zdobyć choćby minimalną większość. W Kościele rację ma Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy muszą służyć temu, by rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać.

 

Ten ideał nie jest łatwy do osiągnięcia. W Kościele istnieją – także na mocy prawa – struktury synodalnego rozeznania, jak na przykład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, rady prezbiterów. Niestety nie zawsze i nie wszędzie są one rzeczywistym doświadczeniem wspólnotowej drogi rozeznania świeckich i duchownych, przełożonych i podwładnych. Nie zawsze i nie wszędzie w Kościele szuka się głosów z peryferii. Nie zawsze i nie wszędzie wysłuchuje się z miłością i szacunkiem ludzi zranionych, odrzucanych, mało znaczących w oczach świata. Proponowany przez Papieża rachunek sumienia z synodalności może nam pomóc w zmierzeniu się z tymi problemami. Ale pomoże tylko wtedy, gdy spróbujemy w naszych wspólnotach – od najmniejszych po największe – szczerze porozmawiać. Tam, gdzie zaufanie zostało z jakiegoś powodu nadszarpnięte, będzie to bardzo trudne. Nie ma jednak lepszego sposobu na odbudowę zaufania, jak spotkanie, bycie razem, cierpliwy dialog, któremu towarzyszy świadomość Bożej obecności.

 

Realizacja papieskiego zaproszenia do uczestnictwa w synodzie wymaga oczywiście także pewnej organizacji. Chodzi bowiem nie tylko o same spotkania i rozmowy we wspólnotach, choć już one są wielką wartością. Synod ma być też okazją do uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy na drodze budowania synodalnej wrażliwości, czyli do wskazania, jakie napotykamy trudności, a jakie mamy dobre praktyki i doświadczenia? Głosy z synodalnego dialogu we wspólnotach lokalnych trzeba będzie zebrać, podsumować, przekazać dalej. Wkrótce zatem parafie powinny otrzymać szczegółowe informacje na temat przebiegu diecezjalnego etapu synodu, który potrwa kilka najbliższych miesięcy.

 

Nie trzeba jednak czekać na wytyczne organizacyjne, by zacząć rozmawiać. Można zacząć od wspólnot rodzinnych i dialogu małżeńskiego. Można porozmawiać z sąsiadami, czy koleżankami i kolegami z pracy. Można już włączyć pytanie o to, jak wspólnie szukamy woli Bożej,w tematy spotkań wspólnot parafialnych, zakonnych, diecezjalnych. A przede wszystkim można i trzeba w modlitwie osobistej i wspólnotowej wzywać Ducha Świętego, aby towarzyszył swoim tchnieniem wszystkim synodalnym rozmowom. Żeby podpowiadał, jak włączać do dialogu tych, którzy trzymają się z boku, albo którzy zostali zepchnięci na peryferie naszych wspólnot. Żeby otwierał nam serca na to, co mają do powiedzenia inni. Żeby uczył słuchania cierpliwego, empatycznego, wytrwałego oraz mówienia pokornego i odważnego zarazem. Żeby umacniał Kościół w mężnym wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14), czyli w ukazywaniu światu Chrystusa, który „nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).

 

„Stajemy przed Tobą Duchu Święty, zgromadzeni w Twoje Imię. Pokaż nam drogę, którą powinniśmy iść i naucz jak nią podążać”!

 

Prosimy o Wasze życzliwe i żywe uczestnictwo w synodzie oraz życzymy wielu dobrych doświadczeń w czasie synodalnych spotkań.

 

Na wspólną drogę z serca błogosławimy, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

Warszawa, dnia 7 października 2021 r.

2021-09-04

MODLITWA W INTENCJI MISJI PARAFIALNYCH

 

MODLITWA W INTENCJI MISJI PARAFIALNYCH

 


PANIE JEZU CHRYSTE,

TY  PRAGNIESZ ZBAWIENIA KAŻDEGO CZŁOWIEWKA.

POLECAMY CI MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII.

NIECH BĘDZIE TO CZAS ŁASKI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA,

POJEDNANIA I ODNOWY.

MIŁOSIERDZIA I NADZIEI.

BOŻE OJCZE,

SPRAW, ABYSMY OTWORZYLI SIĘ NA TWOJE SŁOWO.

WSZYSTKIM DAJ ŁASKĘ ODNOWY WIARY

I POKÓJ SUMIENIA;

RODZINOM DAR POJEDNANIA I MIŁOŚCI;

MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKI ENTUZJAZM

I RADOŚĆ SŁUŻBY BOGU, OJCZYŹNIE I BLIŹNIM.

POŚLIJ NAS DO KAŻDEGO,

KTO POTRZEBUJE TWOJEGO MIŁOSIERDZIA,

BY POWSTAĆ Z GRZECHU DO NOWEGO ŻYCIA.

DUCHU ŚWIĘTY,

BĄDŹ ŚWIATŁEM I NATCHNIENIEM

DLA WSZYSTKICH PARAFIAN I MISJONARZA,

KTÓRY DO NAS PRZYBĘDZIE.

MARYJO, NASZA MATKO I KRÓLOWO – MÓDL SIĘ ZA NAMI.

ŚWIĘTY JÓZEFIE – MÓDL SIĘ ZA NAMI.

ŚWIĘTA ANNO – MÓDL SIĘ ZA NAMI

WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE – MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI.

AMEN.

2021-09-04

POŁĄCZYŁA ICH ŚWIĘTOŚĆ List biskupów polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej

 

POŁĄCZYŁA ICH ŚWIĘTOŚĆ

 

List biskupów polskich z okazji beatyfikacji

Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej

 

 

1.   Effatha – otwórz się

 

Usłyszeliśmy przed chwilą ważne słowa: Effatha – otwórz się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która niezależnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych przeciwności, cierpienia i przykrych doświadczeń może przynieść w nas i przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki której możemy pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności.

Za tydzień będziemy przeżywać radosną uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej, niewidomej założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Bóg mógł przez nich dokonać wielkich rzeczy, bo otworzyli się na Jego łaskę i z odwagą podjęli swoje powołanie, służąc innym.

 

2. Bóg prowadzi różnymi drogami

 

Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi – dziś Ukraina – 22 października 1876 r., w znanej arystokratycznej rodzinie. Jej stryj, Włodzimierz, był kardynałem i bliskim współpracownikiem papieży. Róża otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie. W wieku 22 lat straciła wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą dla rodziny, która nie umiała przyjąć jej niepełnosprawności. Jak zaakceptować to, na co nie potrafili się zgodzić nawet najbliżsi? Po trzech dniach modlitwy i rozmyślania Róża zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga, któremu ufała i na siebie. Na szczęście posłuchała rady doktora Gepnera, który powiedział jej prawdę: Wzrok jest na zawsze stracony, ale zarazem wskazał jej drogę mówiąc, że nikt do tej pory w Polsce nie zajął się niewidomymi. Zrozumiała, że otrzymała wskazówkę na przyszłość. Postanowiła stworzyć instytucję, w której niewidomi będą się kształcić i przygotowywać do samodzielnego życia. Po latach napisała: Tak jak doktor Gepner był moim wielkim dobroczyńcą, tak moim największym szczęściem jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by ze mnie było, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje życie, życie bez niego? Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg mógł wybudować piękny dom. Nadano mu nazwę: Dzieło Lasek lub też Triuno – na cześć Trójcy Przenajświętszej. A dewizą tego Dzieła było: niewidomy człowiekiem użytecznym. Po raz pierwszy w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, a nie tylko dla niewidomych. Matka Czacka chciała, aby przygotowujący się do samodzielnego życia niewidomi zrozumieli, że mogą być szczęśliwi, mimo swojej ślepoty.

To nowe, rewolucyjne odkrycie, które Matka Elżbieta zawdzięczała własnej niesprawności, było elementarnie proste, bo odwoływało się do nauki Krzyża. Zmagając się ze swoim kalectwem i pytając, jak własną biedę przekształcić w źródło pomocy dla innych, żyjących w trudniejszej sytuacji, zrozumiała, że cierpienie może stać się uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem i dotarcia do prawdy, którą trudno dostrzec ludziom fizycznie sprawnym i zaaferowanym problemami dnia codziennego. Z pełną jasnością widziała, że najbardziej zbliżamy się do Boga, kiedy jesteśmy blisko człowieka, który cierpi i jest w potrzebie. Podstawowe zadanie polega na tym, aby usłyszeć głos ludzi, których zagłusza cierpienie i zgiełk świata, i stworzyć przestrzeń, w której człowiek znajdzie spokój i miejsce do refleksji, a z czasem też drogę, która prowadzi do Boga. I Laski stały się takim miejscem, gdzie oprócz przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielności, znaleźli miejsce poszukujący Boga i sensu życia. Byli to ludzie z różnych środowisk społecznych i politycznych. To dzięki Matce i ks. Korniłowiczowi – ojcu duchowemu Dzieła – mogli się czuć w Laskach, jak w domu. Mogli tam zobaczyć, jak owocuje Ewangelia wcielona w życie i jak wygląda współpraca niewidomych, sióstr, świeckich i księży. Wcielona w życie Ewangelia przygotowuje miejsce, w którym jest możliwe podejmowanie wspólnych zadań, przezwyciężanie niezdrowych ambicji i nieporozumień.

Z takim ewangelicznym Kościołem spotkał się w Laskach ksiądz Stefan Wyszyński i z ogromnym przejęciem pisał o tym do Matki Czackiej: Uderzyło mnie to, że ludzie Matki mają ten jakiś szczególny wzrok. Oni patrzą z pogodnym bohaterstwem. W takie chrześcijaństwo ksiądz Wyszyński wpisał swoje kapłaństwo.

Przyszły prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W kraju zniewolonym i prześladowanym, gdyż Polska była jeszcze pod zaborami, małego Stefana – podobnie jak młodą Różę – rodzina nauczyła miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i Matki Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego we Włocławku okazało się, że jest chory na ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że zarówno on sam, jak i jego przełożeni bali się, że nie dożyje do święceń kapłańskich. Stefan modlił się do Matki Najświętszej, aby wyprosiła mu łaskę święceń i aby mógł odprawić przynajmniej kilka Mszy Świętych. Cierpienie, którego doświadczył w czasie seminarium, nauczyło go, jak sam powie, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka.

W czasie studiów seminaryjnych spotkał księdza Władysława Korniłowicza, o którym powiedział, że wywarł on ogromny wpływ na całe jego życie duchowe i kapłańskie. Ta znajomość, która podczas studiów na KUL-u przerodziła się w głęboką przyjaźń, przetrwała aż do śmierci księdza Korniłowicza. Na ukształtowanie osobowości i formacji społecznej księdza Wyszyńskiego duży wpływ mieli także wybitni księża społecznicy: ks. Antoni Szymański – rektor KUL, O. Jacek Woroniecki – wybitny tomista i pedagog oraz ks. Antoni Bogdański – naczelny kapelan harcerstwa. Dlatego nauczanie społeczne Kościoła traktował jako ważną część misji ewangelizacyjnej.

 Święcenia kapłańskie otrzymał Wyszyński 3 sierpnia 1924 r. w katedrze włocławskiej. W czasie studiów w Lublinie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem lubelskim, a 12 listopada 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. 27 listopada 1952 r. został mianowany kardynałem. Niestety ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły zgody na jego wyjazd do Rzymu na konsystorz, na którym miał odebrać kapelusz kardynalski. Mógł to uczynić dopiero 6 maja 1957 roku.

Pierwsze spotkanie księdza Wyszyńskiego z matką Czacką miało miejsce w lipcu 1926 roku w Laskach, gdzie przyjechał na zaproszenie księdza Korniłowicza. Zapoczątkowana wtedy przyjaźń z Dziełem Niewidomych i jego założycielami przetrwała aż do końca dni wielkiego Prymasa. Jego relacje z matką Czacką zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. Po wybuchu wojny ksiądz Wyszyński musiał opuścić Włocławek, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. Ukrywał się najpierw u rodziny we Wrociszewie, później w Żułowie i Kozłówce na Lubelszczyźnie. W czerwcu 1942 roku przyjechał do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei, jako kapelan sióstr, opiekun niewidomych, a także jako kapelan Armii Krajowej i duszpasterz okolicznej ludności.

O wielkim wpływie, jaki matka Czacka wywarła na jego życie, najlepiej świadczy kazanie, które wygłosił w czasie jej pogrzebu, 19 maja 1961 r. w Laskach: W tej chwili moim obowiązkiem jest stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia Matki naszej, Matki naszych serc (...), czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca.

Po śmierci Matki ksiądz Prymas często wracał do grobów założycieli Dzieła. Przed wyjazdem
do Rzymu na sesje soborowe, przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, niepostrzeżenie i bez zapowiadania się, chociaż na chwilę przyjeżdżał do Lasek, aby tam się modlić. Co roku, z wyjątkiem uwięzienia czy choroby, po wielkoczwartkowym Mandatum w archikatedrze, jechał do Lasek, by tam razem z niewidomymi, siostrami i świeckimi pracownikami Dzieła trwać na adoracji i napełniać się mocą płynącą z paschalnego krzyża światła i zwycięstwa Chrystusowej miłości, aby potem mieć ją dla każdego.

Wiemy, że o księdzu Prymasie napisano ostatnio wiele. Ukazały się jego przemówienia i kazania, powstały nowe filmy i książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako duszpasterzu, wielkim mężu stanu, patriocie, społeczniku, nawet polityku. Często prymas ukazany jest jako człowiek walki z komunizmem. Ale to, co było jego priorytetem, podobnie jak u Matki Czackiej, to troska i walka o człowieka, o jego wolność, po to, by człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości i przebaczenia.  Dlatego tak bardzo troszczył się zarówno o wolność jak i świętość Kościoła i o dobro wspólne  Ojczyzny, rozumiane jako respektowanie praw każdego Polaka i ułatwianie mu wykonywania obowiązków.

Szczególnie ważny etap w jego życiowej misji rozpoczął się wraz z nominacją na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski, gdy wziął na siebie odpowiedzialność za dwie archidiecezje i cały Kościół w Polsce. W konfrontacji z totalitarnym systemem komunistycznym z jednej strony wzywał do włączenia się Polaków w odbudowę zrujnowanego przez wojnę kraju, a z drugiej napominał rządzących, by respektowali prawa człowieka. Odznaczał się cnotą męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec nasilanych prześladowań Kościoła – wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane: „Non possumus”. 25 września 1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny został aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski.

Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pytanie – skąd czerpał do tego siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego więzienne zapiski. Całkowicie zjednoczony z Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek otwarty na potrzeby innych, był niezwykły swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był niezwykły swą miłością przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo doznanych krzywd – jak sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że nie może wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła i domagał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te trzy lata, jako szczególny dar Boga, który przygotowuje go na późniejszą trudną służbę Kościołowi i Polsce. Ta głęboka wiara w Opatrzność była źródłem jego zaufania człowiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w sobie. Mówił: Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć nieraz czujemy się tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie duszy, czuję Ciebie (...). Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie.

 

3. Świętość nie jest luksusem

 

Kiedy przeglądamy katalog świętych Kościoła katolickiego, zauważamy, że są tam osoby różnych stanów, powołań i zawodów: osoby świeckie, konsekrowane i księża. Gdybyśmy mieli szukać wspólnego mianownika, to można powiedzieć, że potrafili oni rozpoznać wolę Bożą i ją wypełniać w sytuacjach i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak też było w życiu m. Elżbiety Czackiej i ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski w cierpiącym człowieku i sakramentach Kościoła, to dwa filary wiary, która pomaga rozpoznać wyzwania, jakie niesie powołanie w konkretnym czasie i wydarzeniach. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory kleryk. Do tego trudne czasy, w jakich przyszło im żyć – odbudowywania niepodległej ojczyzny, później lata okupacji i coraz bardziej agresywnego komunizmu. Można było się załamać i zwątpić, ale dzięki temu, że potrafili zaufać Ewangelii, każde z nich na swoją miarę umiało podejmować stojące przed nimi zadania, torować nowe drogi i otwierać nowe perspektywy działania w Kościele w Polsce. Uczynili tyle dobra, ponieważ całe życie oddali Bogu i na serio przyjęli słowa św. Pawła: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Maryja. Matka Elżbieta złożyła swój akt ofiarowania Matce Bożej 8 grudnia 1921 roku, mówiąc: Obieram Cię dzisiaj za moją Matkę, Opiekunkę… Zaś ksiądz Prymas, uwięziony w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. mówił: Tobie poświęcam ciało i duszę moją (...) wszystko, czym jestem i co posiadam.

Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych i przez nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Innej szukać nie trzeba.

Poprzez wyniesienie sług Bożych do chwały ołtarzy poznajemy ich na nowo w tajemnicy świętych obcowania. Niech pomagają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji w podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła Chrystusowego w Polsce.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych,

Jasna Góra-Częstochowa, 25 sierpnia 2021 r.

 

2021-05-16

Program Jerycha Rodzin 30-31 maja 2021 roku


17.45 – Wprowadzenie Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny i relikwii; Nabożeństwo Majowe;
18.00 – Msza święta o świętość małżeństw i rodzin
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu: ministranci, schola.

20.00 – Różaniec. Część I. Tajemnice Radosne (Studzienice, Maksymilianów)
21.00 – Apel Jasnogórski – kandydaci do bierzmowania
22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – modlą się młodzież ze szkół ponadpodstawowych, studenci, młodzież pracująca i narzeczeni w intencji rodziców i swoich przyszłych rodzin

23.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – rodzice i dziadkowie w intencji dzieci i wnuków
0.00  – Różaniec. Część II. Tajemnice Światła (Przytyk, Podgajek)

1.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – małżeństwa, które obchodzą 1.-10. Rocznicę ślubu

2.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – małżeństwa, które obchodzą 11.-20. Rocznicę ślubu

3.00 -   Adoracja Najświętszego Sakramentu – małżeństwa, które obchodzą 21.-30. Rocznicę ślubu

4.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – małżeństwa, które obchodzą 31.-40. Rocznicę ślubu

5.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – małżeństwa, które obchodzą powyżej 41 rocznicy ślubu

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

7.00 – Msza święta
8.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzą Czciciele Świętego Michała Archanioła
9.00 – Msza święta
10.00 – Różaniec. Część III. Tajemnice bolesne. (Suków, Zameczek)

11.30 – Msza święta
13.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzą Grupy Złotej Róży

14.00  – Różaniec. Część IV. Tajemnice chwalebne (Oblas, Słowików)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z wynagrodzeniem za grzechy przeciwko świętości, czystości, nierozerwalności małżeństwa;

16.00 – Nabożeństwo majowe
16.30 – Msza święta dziękczynna na zakończenie zawierzeniem rodzin Świętej Rodzinie.

 

 

 

2021-01-24

Słowo biskupa radomskiego Marka Solarczyka

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!

W dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 (środa) odbędzie się mój ingres do katedry radomskiej. Chcąc zachować wszelkie normy sanitarne podczas sprawowania tej liturgii, liczba uczestników będzie bardzo ograniczona. Niestety, w związku z tym, do świątyni będą mogły wejść jedynie osoby z zaproszeniami. Takie okoliczności sprawiają, że wielu z Was będzie łączyło się tylko duchowo oraz będzie mogło włączyć się we wspólnotę modlitwy poprzez przekaz medialny.

Jest mi bardzo przykro, że w tak ważnym dla naszej społeczności dniu nie będziemy mogli wszyscy zgromadzić się w katedrze. Proszę o zrozumienie i wyrażam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będziemy mogli przeżyć osobiście wspólnotę wiary i modlitwy podczas Mszy Świętych w każdym z dekanatów.

Bóg ofiarował nam ten czas, abyśmy wspólnie odkrywali Jego Tajemnice
i spotykając się w naszych parafiach, grupach formacyjnych, wspólnocie kapłańskiej i życia konsekrowanego budowali wspólnotę Kościoła Radomskiego.

Dla każdego z Was przyzywam mocy Bożego błogosławieństwa i proszę o modlitewne wsparcie mojej posługi pasterskiej wśród Was i dla Was.

 

Wasz biskup Marek

 

2021-01-10

Słowo Księdza Biskupa Marka Solarczyka

Słowo Księdza Biskupa Marka Solarczyka

 

Moi Drodzy!

W dniu 4 stycznia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Henryka Tomasika z posługi biskupa radomskiego. Dziękujemy Dobremu Bogu za Jego pasterską troskę i oddaną posługę we wspólnocie Kościoła radomskiego. W uroczysty sposób wypowiemy dziękczynienie dla biskupa Henryka w dniu 19 stycznia, gdy w naszej katedrze radomskiej będziemy modlili się z Nim i zawierzali Go Dobremu Bogu.

Tego samego dnia, Ojciec Święty Franciszek mianował mnie biskupem radomskim i zgodnie z przepisami prawa kościelnego objąłem kanonicznie urząd w dniu 8 stycznia 2021 roku, a liturgiczny ingres do kościoła katedralnego odbędzie się w najbliższym czasie.

Jako wasz nowy biskup, przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa i staję pośród was z wdzięcznością za wasze świadectwo ufnej wiary oraz ofiarnego życia. Proszę was o modlitwę w intencji mojej posługi pośród was, z wami i dla was.

Ufam, że z opieką Matki Bożej i wstawiennictwem Św. Kazimierza, w obecnym czasie i panujących warunkach będziemy potrafili być wiernymi świadkami Boga i rozwijać Jego łaski, jakie otrzymujemy z taką obfitością od dnia przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego.

 

                                                 Wasz biskup Marek

 

2020-11-28

„Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie” List pasterski na I Niedzielę Adwentu

„Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”

List pasterski na I Niedzielę Adwentu

 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Panem. Słowo „adwent”pochodzi od łacińskiego czasownika „advenio – przychodzę, przybywam”. Tym, który przychodzi jest Zbawiciel świata – Jezus Chrystus. To ważny etap przygotowania na to spotkanie przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego uczestniczymy w rekolekcjach i przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. Naszymi przewodnikami w czasie adwentu są: Najświętsza Maryja Panna, prorok Izajasz oraz św. Jan Chrzciciel. Pięknym znakiem podkreślającym rolę Matki Bożej w historii oczekiwania na przyjście Zbawiciela na ziemię – są „roraty”. Roraty to Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane w zasadzie wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper - Spuśćcie rosę, niebiosa. W czasie Rorat widzimy przy ołtarzu dodatkową świecę ozdobną, „roratkę”, która symbolizuje obecność Maryi.

 

Boże słowo, które dzisiaj rozważamy doskonale syntetyzują słowa psalmu responsoryjnego, który wyśpiewaliśmy po I Czytaniu: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”.

 

Prorok Izajasz, urodzony w 765 roku przed Chrystusem, wyraża w I Czytaniu dzisiejszej liturgii tęsknotę świata za Odkupicielem.  „Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, … Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne” (Iz 63,16). Św. Paweł w II Czytaniu zachęca nas do troski o stan moralny naszych sumień: „Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1Kor 1,7-8). Poważne potraktowanie prawdy o mającym nadejść Zbawicielu wymaga stałej troski i czuwania. Do tego zachęca nas Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie … Czuwajcie” (Mk 13,33.37).

 

Jezus Chrystus przychodzi do człowieka w różny sposób. Przychodzi do nas w liturgii, która uobecnia zbawcze dzieło Chrystusa. Jezus Chrystus przychodzi do nas wówczas, gdy z wiarą uczestniczymy we Mszy Świętej. Jesteśmy wówczas rzeczywiście „zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Spełniają się także słowa Chrystusa wypowiedziane po cudownym rozmnożeniu chleba: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32).

Program duszpasterski roku liturgicznego 2020/2021, który rozpoczynamy I Niedzielą Adwentu, jest skoncentrowany właśnie wokół tematu: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. A jego mottem są słowa: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).

 

Jezus Chrystus daje nam nowe znaki, które ułatwiają przyjęcie prawdy o Jego obecności w Najświętszym Sakramencie: W Sokółce, w dniu 12 października 2008 roku, księdzu udzielającemu Komunii św. wypadł z puszki Komunikant. Ksiądz podniósł Go i umieścił w specjalnym naczynku przy tabernakulum. Dnia 19 października 2008 roku na zanurzonym Komunikancie zauważono plamę przypominająca krew. Dnia 7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: "przysłany do oceny materiał (...) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina".

Podobne wydarzenie miało miejsce w Legnicy. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii komisja kościelna zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje. W orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki”.

Jezus Chrystus przychodzi do nas. Pomaga nam uwierzyć w swoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Czeka także na nasze przyjście do Niego. Każdy udział we Mszy Świętej jest naszą odpowiedzią na zaproszenia Chrystusa, który mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy” (Mt 11,18). Zasadniczym celem programu duszpasterskiego w roku 2020/2021 jest pogłębienie rozumienia i znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Ważnym zadaniem będzie odkrywanie znaczenia symboliki celebracji eucharystycznych, aby głębiej przeżywać obecność Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego tak, aby udział we Mszy Świętej był świadomy, pobożny i czynny.

 

W roku duszpasterskim 2020/2021 będziemy ponadto kontynuowali w naszej Diecezji Rok Rodziny. "Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości” - mówił Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze(Jasna Góra, 5 czerwca 1979 roku, Apel Jasnogórski).

 

 Panu Bogu dziękujemy za wszystkie rodziny. Dziękujemy za wierne Panu Bogu oraz sobie nawzajem małżeństwa. Dziękujemy Panu Bogu za rodziny i małżeństwa podejmujące trud pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Dziękujemy za rodziców, którzy pamiętają o przyjętym zobowiązaniu podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa. Padło wówczas pytanie: „Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy”? Twierdząca odpowiedź „chcemy” była przyjęciem zobowiązania za życie każdego dziecka oraz za kształt tego życia nadany przez chrześcijańskie wychowanie. Jest to zobowiązanie do wprowadzania dziecka w życie modlitwy i umożliwienia systematycznego udziału w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to także zobowiązanie do troski o wiedzę religijną dzieci i młodzieży.

 

Z niepokojem jednak patrzymy na szybko rozpadające się związki małżeńskie, na istniejące związki niesakramentalne oraz na brak prawdziwie chrześcijańskiego wychowania dzieci w wielu rodzinach. Potrzebna jest pogłębiona refleksja na temat rodziny chrześcijańskiej, Sakramentu Małżeństwa oraz odpowiedzialności za religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Konieczna jest wielka troska rodziców o uczestnictwo młodego człowieka w niedzielnej Mszy Świętej oraz dobry udział w katechezie szkolnej. Jest zatem konieczna gorąca modlitwa samych rodzin oraz nasza wspólna modlitwa w intencji rodzin.

 

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży!

Ewangelia w piękny sposób opisuje spotkanie Pana Jezusa z młodzieńcem: „Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). To ewangeliczne wydarzenie przypomina nam o tym, że Chrystus patrzy z miłością na każdego młodego człowieka. Chrystus pragnie nawiązać dialog z każdym z Was. Zaprasza i czeka na odpowiedź. Właściwą odpowiedzią na miłość - jest tylko miłość. A zatem prawdziwą odpowiedzią człowieka na objawienie się Boga-Miłości jest wiara, która ma kształt miłości. „Wierzyć – kochać. To jedno. Gdy się to zrozumie – dziwne wydają się wszelkie „wątpliwości” wiary. Kto kocha, nie ma wątpliwości” – mówi nasza poetka Anna Kamieńska (Anna Kamieńska, Notatnik 1965 – 1972, Poznań 1982, s. 139).

       

Wszyscy wiemy dobrze, że młody człowiek naprawdę ceni tylko to, w co się zaangażuje. Przepiękny przykład zaangażowania w sprawy wiary pokazał Wasz rówieśnik Carlo Acutis. Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 w Londynie. Gdy rodzina powróciła do Mediolanu, Carlo w wieku 12 lat, rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz częstej spowiedzi świętej. Carlo Acutis był doskonałym informatykiem. Tworzył strony internetowe poświęcone sprawom wiary, a szczególnie cudom eucharystycznym. Nad komputery cenił sobie jednak bardziej żywą wiarę – różaniec i pomoc innym były całym jego życiem. „Być zawsze blisko Chrystusa – to jest mój plan na życie”. Jego mama przyznała, że to syn przyprowadził całą rodzinę do Kościoła i sprawił, że odkryli moc Eucharystii, która dla Carla była „autostradą do nieba”. Carlo zmarł w dniu 12 października 2006 roku ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół. Miał wówczas 15 lat. Został pochowany w Asyżu. W dniu 10 października bieżącego roku został ogłoszony błogosławionym.

 

Zapraszam Was, Kochane Dzieci i Droga Młodzieży, do takiego wyboru Chrystusa i Jego Ewangelii aby móc powiedzieć tak, jak Święty Piotr: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). O tej miłości powiemy Chrystusowi naszą codzienną modlitwą, udziałem w niedzielnej Mszy Świętej, troską o lepsze poznanie Chrystusa oraz postępowaniem zgodnym z Ewangelią. Zapraszam Was ponadto, Drogie Dzieci i Droga Młodzieży do nawiedzania świątyni parafialnej wspólnie z Waszymi rodzicami.

 

Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry, na czas pogłębionego przeżywania adwentu – z serca błogosławię.

X Henryk Tomasik

 

2020-10-03

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 4-11 października 2020 r.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 4-11 października 2020 r.

04 października

18.00 – kościół pw. Chrystusa Nauczyciela, ul. Chałubińskiego 15 w Radomiu - Msza Święta na rozpoczęcie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz koncert zespołu „Olga Nawara i Przyjaciele”

05 października

19.00 – Centrum Wolontariatu Międzynarodowego, ul. K. Kelles-Krauza 19 w Radomiu – „Mistyczki. Historie kobiet wybranych” - spotkanie autorskie z Ewą Czaczkowską

06 października

17.00 – Kino Helios, ul. Poniatowskiego w Radomiu - film „Wojtyła. Śledztwo”, reż. Jose M. Zavala

07 października

19.00 – Oratorium św. Filipa Neri, ul. Grzybowska 22 w Radomiu - koncert zespołu „Lustro”. Dawne piosenki wojskowe we współczesnej aranżacji

08 października

18.00 – Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16 w Radomiu – wernisaż wystawy i wieczór wspomnień o Jerzym Kutkowskim 

09 października

18.30 – Oratorium św. Filipa Neri, ul. Grzybowska 22 w Radomiu – wernisaż wystawy „Moc w słabości się doskonali”. Wspomnienie o misjonarzu ks. Marcelim Prawicy

10 października

19.00 - Oratorium św. Filipa Neri, ul. Grzybowska 22 w Radomiu – spektakl teatralny o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim „Życie jest większe od legend”, Teatr A z Gliwic

11 października

18.00 - Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta z okazji Dnia Papieskiego i koncert Chóru Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

2020-10-03

TOTUS TUUS List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego

TOTUS TUUS

 

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody

XX Dnia Papieskiego

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

 

Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin.

 

W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń, człowiek stawia sobie zasadnicze pytania: na jakim fundamencie powinien oprzeć swoją egzystencję, aby była ona stabilna i trwała? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). Najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim.

 

Takie oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie TOTUS TUUS, widniejące w papieskim herbie św. Jana Pawła II Wielkiego. Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Wzywając orędownictwa Maryi i rozważając tajemnice Jej życia, będziemy za tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeżywali dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypada on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dlatego chcemy oto na nowo rozważyć sens dwóch ważnych słów, owych „TUTUS TUUS” – „Cały Twój”, które ukształtowały duchowe oblicze Ojca Świętego, by odkryć ich ponadczasową aktualność.

 

 

 

I. W czym się wyraża postawa TOTUS TUUS? 

 

Proces zawierzenia Maryi ukazuje nam ewangelijna scena wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-11). Maryja jako pierwsza dostrzega trudną sytuację weselników i natychmiast zwraca się do Jezusa z prośbą o pomoc (por J 2, 3). Poleca jednocześnie sługom (por. J 2, 5b), aby zaufali Jej Synowi, wykonując dokładnie Jego polecenia. W autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego aktu, przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego powołania. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym swe źródło mają rozważane przez nas słowa „TOTUS TUUS”, pisze: „(…) nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa (…). A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna” (Szczecinek 2000, s. 133-134). Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także konieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności.

 

II. Macierzyńska troska Maryi

 

Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Świadectwem tego jest myśl skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów [TOTUS TUUS] mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką Maryja otaczała Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku.

Maryja i miłość do Niej były od początku obecne w dziejach naszego narodu, czego świadectwem jest pieśń „Bogurodzica”. Opieka Matki Bożej objawiała się z kolei w trudnych momentach naszej historii. Wystarczy przypomnieć cudowną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego czy odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku. W okresie zaborów i okupacji jednoczyła Polaków ufna modlitwa i myśl, że naród nie zginie, póki ma swoją Królową. Potwierdziła to Maryja, objawiając się Gietrzwałdzie i przemawiając w języku polskim – w języku narodu, który nie miał wówczas swego państwa na mapach świata. Świadectwem bezgranicznego zawierzenia Maryi były postacie dwóch wielkich Prymasów Polski XX wieku. Słowa kard. Augusta Hlonda: „zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję” uczynił programem swojej posługi jego następca Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia dał temu wyraz w Ślubach Jasnogórskich.

Tak licznie rozsiane po ziemiach naszej Ojczyzny sanktuaria maryjne, będące celem pielgrzymek, świadczą o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej. Znakiem tego są również przydrożne kapliczki, figury i Jej wizerunki zdobiące ściany naszych domów. Jest nim szkaplerz i medalik zawieszone na szyi oraz różaniec. Towarzyszą one nam wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy czy tworzymy, w podróży i w różnych okolicznościach naszego życia. Przypominają nam, iż Maryja nieustannie otacza nas macierzyńską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie.

 

        III. W szkole Maryjnego zawierzenia 

 

Przez zawierzenie się Matce Bożej jesteśmy równocześnie zaproszeni do szkoły Maryi (por. św. Jan Paweł II, „Rosarium Virginis Mariae”, nr 1, 3, 14 i 43). W scenie Zwiastowania nasza Nauczycielka i Przewodniczka uczy nas całkowitego zaufania słowu Boga. Oznacza ono „zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak i poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe – jak napisał św. Jan Paweł II – Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew obowiązującym prądom (…). Lecz (…) taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego” (Orędzie na III Światowe Dni Młodzieży. Rzym, 13 grudnia 1987 roku).

Zażyła więź z Bogiem prowadzi i wyraża się w miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, samotnego, ubogiego i bezradnego. Tu także Maryja jest wzorem, śpiesząc z pomocą swojej krewnej Elżbiecie. Ta miłość – tylko pozornie bezsilna – objawia się także w obecności na drodze krzyżowej i w momencie śmierci Pana Jezusa. Matka Najświętsza do końca – nawet w obliczu cierpienia i trwogi konania – jest blisko Swojego Syna. W Jej sercu – po śmierci Chrystusa – została przechowana wiara Kościoła, który wspierała Swoją modlitwą w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego. Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji jaśnieje jako wzór głoszenia Dobrej Nowiny.

Aby zgłębiać orędzie, które Swoim życiem przekazała nam Maryja, zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia – „TOTUS TUUS”. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim.

 

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

 

W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. „Dzięki temu, że od dwóch lat jestem stypendystką Fundacji – pisze w swoim świadectwie Tamara z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – mogę rozwijać swoje talenty i wzrastać. Jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których poznałam dzięki Fundacji. Dziękuję wszystkim wspierającym to dzieło. Dzięki Wam stale widzę Miłość Bożą w moim życiu”.

 

W przyszłą niedzielę – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

 

Na czas owocnego przeżywania XX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim naszego pasterskiego błogosławieństwa.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.

 

2020-05-16

Programy Telewizji Publicznej na 100-lecie urodzin Jana Pawła II


 

SOBOTA, 16 MAJA

 

„STUDIO RABAN”

godz. 9.00

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II redakcja „Studia Raban” przygotowała odcinek specjalny, którego gościem będzie Prymas Polski, arcybiskup Grzegorz Polak. W programie zapytamy młodych ludzi, jak wspominają polskiego Papieża. Spotkamy się również ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. O swoich doświadczeniach spotkań z Ojcem Świętym opowie również Paweł Zuchniewicz, dziennikarz i autor książek o Papieżu.

 

„RODZINNY EKSPRES JAN PAWEŁ II, TESTAMENT, CZY GO ZNAMY?”

godz. 9.20

W odcinku poświęconym postaci Jana Pawła II zastanowimy się nad tym, czy my w domu, w pracy, w życiu społecznym i publicznym, jesteśmy wierni słowom Papieża: „Życzę, abyście stali wiernie na straży wielkiej idei solidarności, która łączy, a nie dzieli". Jan Paweł II, jak podkreślał kardynał Zenon Grocholewski, „Nigdy nie mówił o nikim z lekceważeniem, pogardliwie, lecz zawsze z wielkim szacunkiem dla każdego". Przypomnimy nauczanie Ojca Świętego, ale zastanowimy się także, co możemy zrobić, aby w pełni realizować powierzone nam przez Świętego Jana Pawła II zadanie.

 

„FATIMA, CUD SŁOŃCA” film fabularny, reż. Jorge Paixao Da Costa

godz. 9.55

W Fatimie trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Maryja i poprosiła, aby przychodzili do niej na wspólną modlitwę 13. dnia każdego miesiąca. Tak rozpoczyna się historia, która ma szczególne znaczenia dla chrześcijaństwa. Po śmierci dwóch świadków objawienia, czternastoletnia Łucja Santos wstąpiła do klasztoru. By nie zabrać tajemnicy trzeciego przesłania do grobu, spisała je i przesłała do Ojca Świętego. Odtąd tylko Papieże znają trzecią Tajemnicę Fatimską, a jej treść pozostaje przedmiotem licznych spekulacji.

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ – HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI” film fabularny, reż. Andrea Porporati

godz. 23.15

W roku 1981, alpejskie schronisko prowadzone przez rodzinę Zanich, odwiedził się Jan Paweł II w towarzystwie prezydenta Włoch Sandro Pertiniego. Papież dochodził do siebie po zamachu na placu Świętego Piotra. Lino Zani, instruktor narciarski i doświadczony przewodnik, towarzyszył mu w górskich wędrówkach i wycieczkach narciarskich. Tak zrodziła się wielka przyjaźń, która odmieniła życie młodego człowieka. Film powstał na podstawie autobiograficznej książka Lino Zaniego „Był człowiekiem, był świętym”.

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

MSZA ŚWIĘTA – transmisja z Łagiewnik

godz. 07.00

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Sanktuarium mieści się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905 - 1938), przez którą Jezus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Transmisja skierowana jest do wszystkich, którzy w tym szczególnym czasie pandemii pragną rozpocząć dzień Eucharystią.

 

„ZIARNO” – „Lolek, Karol, Jan Paweł II”

godz. 09.00

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w magazynie „Ziarno” dzieci opowiedzą, kim był Karol Wojtyła. Wraz z nimi odwiedzimy Wadowice – rodzinne miasto Papieża i poszukamy pamiątek po słynnym Polaku. Czy mały Lolek może być dla dzieci wzorem do naśladowania?

 

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II – transmisja z Wadowic

godz. 10.30

W przeddzień 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II. Zapraszamy na transmisję mszy świętej z miejsca szczególnie bliskiego Papieżowi - z rodzinnej parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

 

STUDIO „MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM”– wydanie specjalne

godz. 11.55 i 12.15

„Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć na niego, gdy się modlił, by zauważyć, jak potrafił całkowicie zanurzyć się w tajemnicy Boga. Ten, kto się modli, potrafi odczytywać wydarzenia zawsze w sposób transcendentny, nie zadowala się analizami samego rozumu” – mówił Papież Franciszek w swojej najnowszej książce o świętym Janie Pawle II. W programie, porozmawiamy o roli Jana Pawła II, jaką odegrał w Polsce i na świecie.

 

REGINA COELI Z PAPIEŻEM – transmisja z Watykanu

godz.12.00

Transmisja modlitwy z Watykanu z udziałem Papieża Franciszka.

 

„WADOWICKIE  SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II” – cykl wspomnieniowy

godz. 12.40

Wspomnienie Papieża jest wciąż żywe w sercach Polaków, a jego nauki wciąż aktualne. Cykl rozmów z artystami, którzy mają osobiste doświadczenie spotkania z Papieżem, w Jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upamiętnić Świętego i pokaże, że wiele lat po śmierci jego charyzmat dalej zmienia człowieka i jego serce. Jan Paweł II nie umarł, lecz żyje tak długo, jak długo pamięć o nim będzie pielęgnowana. W pierwszym odcinku cyklu swoje spotkania ze Świętym będzie wspominać Natalia Kukulska.

 

„URODZIŁEM SIĘ W WADOWICACH” – widowisko muzyczne

godz. 13.00

Okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne przygotowane na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły w jego rodzinnym domu wraz z sentymentalnym spacerem po Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W widowisku biorą udział soliści: Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Anna Wyszkoni, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, zespół dziecięcy z Wadowic, a przewodnikiem po życiu Karola Wojtyły i po Muzeum będzie ks. Łukasz Piórkowski.

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ – HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI” film fabularny, reż. Andrea Porporati

godz. 14.10

W roku 1981, alpejskie schronisko prowadzone przez rodzinę Zanich, odwiedził się Jan Paweł II w towarzystwie prezydenta Włoch Sandro Pertiniego. Papież dochodził do siebie po zamachu na placu Świętego Piotra. Lino Zani, instruktor narciarski i doświadczony przewodnik, towarzyszył mu w górskich wędrówkach i wycieczkach narciarskich. Tak zrodziła się wielka przyjaźń, która odmieniła życie młodego człowieka. Film powstał na podstawie autobiograficznej książka Lino Zaniego „Był człowiekiem, był świętym”.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert, cz. I

godz. 17.30

Okolicznościowy koncert na żywo, któryprzypomni najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo duchowe, które odmieniło kościół i wpłynęło na losy całego świata. Ze studia w Warszawie połączymy się z kościołem w Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu gwiazd polskiej estrady. Wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ryszard Rynkowski oraz Sound&Grace. Koncert ze studia w Warszawie poprowadzi Tomasz Wolny.

 

ORĘDZIE KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

godz. 20.05

Do zgłębiania nauczania Jana Pawła II i inspirowania się nim w codziennym życiu często zachęca Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz i przyjaciel Papieża. Z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Kardynał Dziwisz wygłosi z Krakowa specjalne orędzie.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert, cz. II

godz. 21.30

Druga część transmisji koncertu upamiętniającego Papieża Jana Pawła II i Jego wyjątkowy pontyfikat. Niesamowite widowisko zostanie zrealizowane w lokalizacjach bardzo mocno związanych z polskim Papieżem: w Wadowicach, kaplicy na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach polscy artyści zaśpiewają utwory nawiązujące do posługi Jana Pawła II.

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 22.50

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

„JAN PAWEŁ II” film fabularny, reż. John Kent Harrison

godz. 23.45

Fabuła prezentuje życie Karola Wojtyły od młodości po koniec jego pontyfikatu, który wpłynął na przemiany religijne i polityczne na świecie.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM PAPIEŻA FRANCISZKA – transmisja z Watykanu

godz. 7.00

Transmisja mszy świętej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II z Watykanu. Mszy Świętej przewodniczy Papież Franciszek. Uroczystość odbędzie się o godz. 7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie św. Jana Pawła II. Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z koronawirusem msza święta będzie celebrowana bez udziału wiernych. W pozdrowieniach skierowanych do Polaków podczas audiencji generalnej, 13 maja Papież zachęcił Polaków do uczestniczenia w tej uroczystości za pośrednictwem mediów.

 

 „SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

godz. 18.00

„Santo Subito – Prorok naszych czasów – koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II” odbędzie się w Sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie znajdują się jego relikwie. Koncert przypomni przesłania, które Ojciec Święty kierował do członków korpusów dyplomatycznych tuż przed śmiercią, podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku. W przemówieniu Jan Paweł II odniósł się do czterech wielkich wyzwań stojących przed całym światem, takich jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Będą one punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi Papieża Polaka. Rozważania wzbogacone zostaną o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, który wykonają znani polscy artyści. Wystąpią m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, tylko część muzyków wystąpi w Sanktuarium, a pozostali we własnych domach. W niecodziennej, wirtualnej odsłonie, towarzyszyć im będzie chór i orkiestra.

 

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLAKÓW W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

godz. 20.05

W poniedziałek, 18 maja w TVP1 zostanie wyemitowane specjalne przesłanie Papieża Franciszka skierowane do Polaków z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II.

 

„POWOŁANIE” spektakl Teatru Telewizji, reż. Paweł Woldan

godz. 21.00

Z okazji Roku Świętego Jana Pawła II Paweł Woldan przygotował dla Teatru Telewizji spektakl o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. Akcja rozpoczyna się w Krakowie, do którego osiemnastoletni Karol przybywa z Wadowic, aby podjąć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedstawienie kończy się w momencie przyjmowania święceń kapłańskich z rąk kardynała Adama Sapiehy. Fabuła obejmuje zatem okres II wojny światowej, w którym duchowo dojrzewa przyszły papież. Wojtyła wówczas poświęca się ciekawym lekturom i uczęszcza na tajne komplety. Spotyka się też z Janem Tyranowskim, mentorem, który wprowadza go w świat mistyki i teologicznych studiów. Wtedy także Wojtyła podejmuje życiową decyzję: opuszcza młody zespół teatralny Mieczysława Kotlarczyka i wstępuje do seminarium duchownego.

 

„ZMARTWYCHWSTANIE” film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska

godz. 22.35

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest okazją do przeanalizowania Jego dorobku jako: poligloty, poety, aktora, filozofa i teologa. „Zmartwychwstanie” nie jest jednak obrazem sentymentalnym. Film ukazuje aktualność przekazu Papieża Polaka w obliczu obecnego kryzysu świata. Jan Paweł II był prorokiem, który przewidywał nadejście dziejowego przesilenia i starał się na nie przygotować wiernych. Przesłanie św. Jana Pawła II odczytają dla nas na nowo m. in.: prof. Antoni Dudek, prof. Paweł Skibiński, prof. Dariusz Kosiński, Marek Kochan oraz dr Paweł Rojek.

 

SOBOTA, 23 MAJA

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – skrót koncertu

godz. 15.50

 

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

PONIEDZIAŁEK, 25 MAJA

 

„ŚWIAT WEDŁUG JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Paweł Kornobis

godz. 21.00

Dokument przedstawiający wpływ Jana Pawła II na współczesny świat ilustrowany przykładami ze społeczności na całym świecie - w Meksyku, Indiach, Polsce, Irlandii i we Włoszech.  Pielgrzymki Jana Pawła II  zdefiniowały jego pontyfikat. Gdziekolwiek jedziemy, rozmawiamy zarówno ze świadkami jego wizyt, jak i z współczesnymi komentatorami.

 

 

NIEDZIELA, 7 CZERWCA

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 12.50

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

MOJE ŻYCIE DLA NIEGO” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska

godz. 8.00

Zrealizowany w 2004 roku film przedstawia sylwetkę Arturo Marii, watykańskiego fotografa, który dokumentował życie i działalność pięciu papieży. Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II Arturo Mari stał się jego jednym z najbardziej zaufanych współpracowników. Twórcy filmu towarzyszą fotografowi podczas jego codziennych obowiązków w Watykanie i na spotkaniach Jana Pawła II z wiernymi.

 

„PRYMAS. TRZY LATA Z TYSIĄCA” – film fabularny, reż. Teresa Kotlarczyk

godz. 14.25

Trzy lata z życia ojca duchowego Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uwięzionego przez stalinowskich oprawców w opuszczonym klasztorze. Kardynałowi towarzyszą dwie osoby: ksiądz i siostra zakonna, którzy mają informować funkcjonariuszy bezpieczeństwa o każdym słowie Kardynała.

 

„DIALOG. ŻYCIE ZAPISANE W LISTACH” – film dokumentalny, reż. Justyna Syrek, Wojciech Kursa

godz. 19.00 – premiera w TVP Historia

W przeddzień 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, w filmie Judyty Syrek i Wojciecha Kursy z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza, TVP Historia, jako pierwsza upublicznia treść wyjątkowych listów, które św. Jan Paweł II pisał do benedyktyńskiego mnicha z Tyńca, o. Leona Knabita. Ich korespondencja odbywała się regularnie od 28 października 1978 roku, czyli od pierwszego miesiąca pontyfikatu, do 17 lutego 2005 roku. Pisali do siebie o sytuacji w Polsce, w polskim Kościele, na świecie, a także o zwykłych, codziennych sprawach.

 

„APARTAMENT” – film dokumentalny, reż. Maciej Czajkowski

godz. 21.10

Jeden z bardziej intymnych portretów Papieża, którego widzimy na zdjęciach pochodzących z prywatnych zbiorów najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. Film opatrzył komentarzem wieloletni sekretarz Papieża, Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

„TAJEMNICA JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej

godz. 10.25

Ks. prałat Konrad Krajewski opowiada prywatne anegdoty i fakty z życia Ojca Świętego, nieznane wiernym i szerokiej publiczności. W filmie, zrealizowanym w 2011 roku, wykorzystano wiele niepokazywanych dotąd materiałów filmowych i zdjęciowych.

 

JAK BYŁO? JAN PAWEŁ II - POLITYK” – program Przemysława Babiarza

godz. 16.20

13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie doszło do zamachu na Papieża Jana Pawła II. Zaproszeni do studia goście:  prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego i Bogumił Łoziński, publicysta „Gościa Niedzielnego", dyskutują o pontyfikacie Jana Pawła II i zmianach politycznych, jakie zaszły w Polsce podczas jego trwania.

 

„WADOWICE, MIASTO MOJEGO DZIECIŃSTWA” – film dokumentalny, reż. Piotr Kot

godz. 18.05 - premiera w TVP Historia

W Wadowicach, miejscu narodzin Świętego Jana Pawła II tkwią korzenie jego osobowości, zainteresowań i zdolności. W dokumencie jest mowa o tym, jaki wpływ na osobowość tego Wielkiego Polaka miały miejsce urodzenia, społeczność, kultura i historia. W filmie wykorzystano archiwalne materiały z wizyt Jana Pawła II w Wadowicach.

 

„CO DALEJ? DUCHOWA TOŻSAMOŚĆ EUROPY WOBEC MYŚLI JANA PAWŁA II” – program publicystyczny

godz. 19.00

Piotr Gociek zaprasza na  program publicystyczny poświęcony dziedzictwu Papieża-Polaka. W programie wzięli udział: filozof i publicysta Dariusz Karłowicz („Teologia Polityczna”, Fundacja Świętego Mikołaja), ojciec Michał Paluch, dominikanin, filozof, profesor i rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie Angelicum.

 

JAN PAWEŁ II”  – filmfabularny, reż. John Kent Harrison

godz. 20.20

Biograficzny film o życiu i pontyfikacie Papieża Polaka. Akcja rozpoczyna się zamachem na życie Papieża w 1981 roku, a potem w serii retrospektyw ukazuje życie Ojca Świętego od 1938 roku. W postać Jana Pawła II wcielili się dwaj znani aktorzy: Cary Elwes (Karol Wojtyła w latach młodości) i Jon Voight (papież Jan Paweł II).

 

„DOMINUM MONTES – GÓRY JANA PAWŁA II”– film dokumentalny, reż. Adam Kraśnicki

godz. 22.40

Karol Wojtyła kochał góry, szukał w nich ukojenia i odpoczynku, a także duchowej inspiracji i spokoju. Film dokumentalny z 2018 roku, bogato ilustrowany archiwaliami, fragmentami poematu Tryptyk rzymski i muzyką ludowego zespołu Trebunie Tutki, jest pogłębioną refleksją nad mistyką i majestatem gór w życiu i posłudze Jana Pawła II.

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

„NARTY OJCA ŚWIĘTEGO” – spektakl, reż. Piotr Cieplak

godz. 23.00

 

Telewizyjna wersja głośnego spektaklu Teatru Narodowego w Warszawie. Pewnego dnia ksiądz Kubala przynosi wiadomość, że z krótką, potajemną pielgrzymką przybędzie Ojciec Święty Jan Paweł II. Wiadomość budzi wiele wątpliwości, w miasteczku narasta oczekiwanie na cud. Sztuka Jerzego Pilcha pokazuje, w komediowej konwencji, jak pod wpływem wieści o pielgrzymce Papieża ludzie przewartościowują swoje dotychczasowe życie.

 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

„STUDIO KULTURA”

godz. 7.00

Gościem Małgorzaty Niecieckiej-Mac będzie Adam Bujak, światowej sławy fotograf, który przez ponad 40 lat uwieczniał na zdjęciach postać Karola Wojtyły.

 

„PIELGRZYM” – film dokumentalny, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki

godz. 7.30 i 16.55

Pierwszy niezależny film w czasach PRL, dokumentujący pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, która pośrednio przyczyniła się do upadku komunizmu w naszym kraju. Obraz powstał na zlecenie Watykanu i Episkopatu Polski. Kamera towarzyszyła Ojcu Świętemu podczas wizyty w Warszawie, Gnieźnie, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Krakowie i Auschwitz-Birkenau. Nagrana została również msza święta na Placu Piłsudskiego, na którym padły historyczne słowa Papieża: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

 

MISSA PRO PACEkoncert Wojciecha Kilara we Lwowie

godz. 18.25

2 lipca 2004 roku w Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie odbył się pamiętny koncert Wojciecha Kilara „Missa Pro Pace”, zrealizowany z okazji jubileuszu 100-lecia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Utwór „Msza o pokój” wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Katowic i Chór Polskiego Radia z Krakowa z udziałem Izabeli Kłosińskiej, Anny Lubańskiej, Piotra Kusiewicza i Romualda Tesarowicza.

 

„KLUCZ DO WOJTYŁY WEDŁUG ŁUCZEWSKIEGO” – cykl wykładów

godz. 19.35

Premiera cyklu wykładów poświęconych życiu Jana Pawła II. Prowadzący - socjolog, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II dr Michał Łuczewski, w przystępny sposób przedstawia kompendium podstawowych pojęć myśli Karola Wojtyły. W premierowym odcinku „Kremówka i Sofokles”prowadzący powróci do spotkania polskiego Papieża z wiernymi, które odbyło się 16 czerwca 1999 roku w Wadowicach. Papież wspominał dzieciństwo i młodość, które były początkiem drogi, wiodącej aż do Watykanu. Symbolem tego spotkania były „wadowickie kremówki”, wspominane przez Ojca Świętego z uśmiechem na twarzy, a także fragmenty „Antygony” Sofoklesa, które odnosiły się do trudnych wydarzeń z życia Jana Pawła II.

NASZ PROFESOR PAPIEŻEM” – film dokumentalny, reż. Grzegorz Linkowski

godz. 22.30

Zaraz po ogłoszeniu wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wywiesili na frontonie uczelni transparent z napisem „Nasz Profesor Papieżem”. Film opowiada o 24-letniej pracy Jana Pawła II na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Etyki, której dorobek intelektualny stał się jednym z fundamentów Jego pontyfikatu.

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

„JAN PAWEŁ II. NIGDY NIE ZAPOMNĘ” – cykl okolicznościowy

godz. 11.35, 17.15, 20.50, 21.05, 22.40, 23.40, 03.40

Cykl rozmów przygotowanych przez TVP Polonia z okazji 100-lecia urodzin Ojca Świętego. Przemysław Toczek, Konrad Reluga, Magdalena Wolińska-Riedi oraz Edyta Maksymowicz rozmawiają z osobami, które spotkały w swoim życiu Papieża Polaka. Krewna Karola Wojtyły - Kazimiera Kwiecińska, kardynał Zenon Grocholewski, arcybiskup Gintaras Gruas, włoski dziennikarz Jan Gawroński oraz fotograf Grzegorz Gałązka wspominają swoje spotkania z Papieżem.

 

„NOTACJE – KS. BP ADAM DYCZKOWSKI. ŻARTY KAROLA WOJTYŁY” – cykl dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej

godz. 12:40

Opowieści ks. bp. Adama Dyczkowskiego m.in. o filozofii życia i spotkaniach z Janem Pawłem II. Ks. bp Dyczkowski śpiewa piosenki, które w przeszłości wykonywał razem z kard. Karolem Wojtyłą podczas wypraw w góry.

 

MOJE ŻYCIE DLA NIEGO” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska

godz. 15:10

Film przedstawia sylwetkę Arturo Marii, watykańskiego fotografa, który dokumentował życie kilku papieży. Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II Arturo Mari stał się Jego jednym z najbardziej zaufanych współpracowników. Twórcy filmu towarzyszą fotografowi podczas jego codziennych obowiązków w Watykanie i podczas spotkań z wiernymi.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert

godz. 17.30 + 4.00

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

„KLUB U REDAKTORÓW” – wydanie specjalne

godz. 19.15

Program studyjny prowadzony przez redaktorów polskich mediów na Litwie, w którym uczestnikami są eksperci z różnych dziedzin. W przeddzień 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II goście oraz gospodarze programu będą wspominać Papieża Polaka.

 

ORĘDZIE KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA W 100. ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

godz. 20.40 + 2.35

Do zgłębiania nauczania Jana Pawła II i inspirowania się nim w codziennym życiu zachęca kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz i przyjaciel Papieża.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert

godz. 21.30 + 4.45

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

„UWIERZYLIŚMY W SIEBIE. PIERWSZE PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY” – film dokumentalny, reż. Maciej Czułowski

godz. 23.55

Dokumentalna opowieść o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. Uczestnicy mszy papieskich przywołują najpiękniejsze wspomnienia i unikalne poczucie wspólnoty, którego doświadczyli. Bohaterowie filmu opowiadają o dziewięciu dniach, które zmieniły Polaków i dały impuls do zmian w świecie.

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 2.50 (+ poniedziałek, godz. 15.30)

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

„Ziarno” – „Lolek, Karol, Jan Paweł II”

godz. 06.35

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w magazynie „Ziarno” dzieci opowiedzą, kim był Karol Wojtyła. Wraz z nimi odwiedzimy Wadowice – rodzinne miasto Papieża i poszukamy pamiątek po słynnym Polaku. Czy mały Lolek może być dla dzieci wzorem do naśladowania?

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM PAPIEŻA FRANCISZKA – transmisja z Watykanu

godz. 7.00

Transmisja mszy świętej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II z Watykanu. Mszy Świętej przewodniczy Papież Franciszek. Uroczystość odbędzie się o godz. 7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie św. Jana Pawła II.

 

„KRÓTKA HISTORIA – PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI” – felieton, reż. Andrzej Kapkowski

godz. 12.05 + 0.20

Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Papieża Jana Pawła II. Podczas blisko 26-letniego pontyfikatu Papież był w ojczyźnie 8 razy. W 1979 roku wezwał rodaków do odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny.

 

„TAJEMNICA JANA PAWŁA II”  – film dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej

godz. 12.45

Ks. prałat Konrad Krajewski opowiada prywatne anegdoty i fakty z życia Ojca Świętego. W filmie wykorzystano wiele nieznanych wcześniej materiałów filmowych i zdjęciowych.

 

URODZIŁEM SIĘ W WADOWICACH. KAROL WOJTYŁA” – film dokumentalny godz.14.15

Okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne przygotowane w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły w jego domu rodzinnym wraz z sentymentalnym spacerem po Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W widowisku biorą udział soliści: Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Anna Wyszkoni, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, zespół dziecięcy z Wadowic, a Przewodnikiem po życiu Karola Wojtyły i po Muzeum będzie Ks. Łukasz Piórkowski

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina Guzik

godz. 15.30

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundamenty jego myśli filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i teologii.

 

„JAN PAWEŁ II. NIGDY NIE ZAPOMNĘ” – cykl okolicznościowy

godz. 11.35, 17.15, 20.50, 21.05, 22.40, 23.40, 03.40

Cykl rozmów przygotowanych przez TVP Polonia z okazji 100-lecia urodzin Ojca Świętego. Przemysław Toczek, Konrad Reluga, Magdalena Wolińska - Riedi oraz Edyta Maksymowicz rozmawiają z osobami, które spotkały się z Papieżem Polakiem. Krewna Karola Wojtyły - Kazimiera Kwiecińska, kardynał Zenon Grocholewski, arcybiskup Gintaras Gruas, włoski dziennikarz Jan Gawroński oraz fotograf Grzegorz Gałązka wspominają spotkania z Ojcem Świętym.

                                                                                                                       

„SANTO SUBITO – RELIKWIE I PAMIĘĆ” – film dokumentalny, reż. Grzegorz Tomczak

godz. 17.50

O życiu spędzonym u boku Świętego opowiada arcybiskup Emery Kabongo z Republiki Demokratycznej Konga. Był on drugim sekretarzem Papieża Jana Pawła II, w latach 1982-1988. To wspomnienia radosne, pełne ciepła i miłości. Krzyż biskupi, nałożony na szyję przez Ojca Świętego Jana Pawła II, arcybiskup traktuje jak relikwie. Podkreśla, że przyjaciel nie mówi o wszystkim publicznie, dlatego pewne fakty z czasu Pontyfikatu Papieża Polaka zachowuje w sercu.

 

„SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW”koncert z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

godz. 20.20 + 2.40

Wydarzenie odbędzie się w Sanktuarium pw. św. JP II w Krakowie, w miejscu, gdzie znajdują się papieskie relikwie. Ideą koncertu jest przypomnienie przesłania, które Ojciec Święty skierował do członków korpusów dyplomatycznych podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 r., tuż przed śmiercią. W przemówieniu Jan Paweł II mówił o czterech wielkich wyzwaniach stojących przed światem, jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Te wyzwania są punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi pasterskiej Papieża Polaka, wzbogaconych o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, wykonany przez plejadę znakomitych polskich artystów. W koncercie wezmą udział m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka. Towarzyszyć im będzie w niecodziennej wirtualnej odsłonie chór i orkiestra.

 

„WADOWICE, MIASTO MOJEGO DZIECIŃSTWA” – film dokumentalny, reż. Piotr Kot

godz. 23.30 (+ wtorek, g. 15.30)

W Wadowicach, miejscu narodzin Papieża Polaka, tkwią korzenie jego osobowości, zainteresowań i zdolności. Bez Wadowic nie można w pełni zrozumieć Jana Pawła II. Tu jest Jego dom rodzinny i środowisko, które Go kształtowało. Jan Paweł II odwiedził rodzinne miasto trzykrotnie. Dowiemy się, jaki miały wpływ na osobowość tego Wielkiego Polaka: miejsce, społeczność, kultura i historia. W filmie wykorzystano archiwalne materiały z wizyt Jana Pawła II w Wadowicach.

 

 

 

 

O uroczystościach obchodów setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II TVP3 będzie informować 16, 17 i 18 maja 2020 r. w programach: „Dziennik Regionów” o godz. 16.45 i 22.00  oraz  „Echach Dnia” o godz. 22.20.

 

SOBOTA, 16 MAJA

 

„NA ŚCIEŻKACH WIARY. ŚLADAMI JANA PAWŁA”– reportaż Dariusza Fedorowicza

godz. 08.06

W programie zobaczymy miejsca w Małopolsce, związane ze Świętym Janem Pawłem II. W prostej i atrakcyjnej formie ukazane jest piękno unikalnego regionu: od Wadowic aż do Krakowa przez Kalwarię Zebrzydowską, Szlak Papieski w Beskidzie Małym, Stary Sącz i Beskid Sądecki, Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, Zakopane i Tatry.

 

„TRONY PAPIESKIE reportaż Józefa Brzostowskiego

godz. 08.30

Program z 2014 roku, poświęcony tronom, przygotowywanym specjalnie dla Jana Pawła II z okazji Jego pielgrzymek do Ojczyzny na czas sprawowania mszy świętych. Trony, czyli ozdobne krzesła, na których Jan Paweł II odprawiał msze święte podczas pielgrzymek do Polski, dziś są szczególnymi pamiątkami po Ojcu Świętym, traktowanymi niemal jak relikwie.

 

„PAPIEŻ NADZIEI” – film dokumentalny, reż. Tadeusz Szyma i Andrzej Baczyński

godz. 12.35

Film zrealizowany w 1995 roku w Rzymie i Watykanie przedstawia Ojca Świętego Jana Pawła II z perspektywy Jego najbliższych współpracowników. W filmie zobaczymy wypowiedzi wielu znakomitych osobistości Stolicy Apostolskiej, które znały sekrety życia duchowego Papieża, ilustrowane sekwencjami filmowymi ukazującymi postać Jana Pawła II w różnych sytuacjach: porannej modlitwy, spotkań z wiernymi, podczas mszy św. w Ogrodach Watykańskich, w trakcie spotkań ekumenicznych, Drogi Krzyżowej i nocnego różańca. Wiele zdjęć ma charakter unikatowy.

 

„HISTORIA JEDNEGO KRZYŻA” – reportaż Józefa Brzostowskiego

godz. 15.10

Kiedy w 2005 roku Jan Paweł II z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w drodze krzyżowej w Koloseum, oglądał to nabożeństwo za pośrednictwem telewizji. Wszystkie kamery telewizyjne pokazywały wtedy siedzącego w kaplicy Papieża trzymającego w drżących dłoniach mały krzyż, którego historia, jak się okazuje, jest intrygująca.

 

„SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 15.35

Autorka przypomina niektóre pielgrzymki, którą Jan Paweł II odbył do Polski w czerwcu 1997 roku. Myślą przewodnią filmu są treści homilii papieskich, skupiające się na istocie człowieczeństwa, ładu moralnego, umiejętności korzystania z odzyskanej wolności, wierności tradycji i kultury narodowej. Film przywołuje sens papieskiego przesłania i atmosferę tamtych dni.  Jest refleksją nad tym, co dla nas znaczy nauka Papieża.

 

„NOWOTARSKI KRAJOBRAZ Z JANEM PAWŁEM II”– reportaż Dariusza Federowicza

godz.16.25

O wizycie Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku w dniu 8 czerwca 1979 roku mówi się, że jest to najważniejsze wydarzenie w ponad 670-letniej historii miasta.

 

„PIOSENKA DLA CIEBIE” – cykliczny program muzyczny

godz.20.00

Specjalny odcinek przygotowany na okoliczność obchodów urodzin Jana Pawła II. Poznamy utwory, które lubił najbardziej, wśród których znalazły się zarówno piosenki turystyczne, jak i stare polskie przeboje.

 

NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ” – koncert urodzinowy Świętego Jana Pawła II

godz. 23.05

Z okazji rocznicy urodzin Papieża Polaka widzowie zobaczą wyjątkowy koncert, jaki odbył się  rok temu z udziałem wiernych w Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie. Wykorzystano m.in. utwory oparte na poezji i tekstach Karola Wojtyły. W ramach koncertu wykonano popularne piosenki oraz ulubione pieśni Papieża. W uroczystym koncercie urodzinowym wystąpiła plejada polskich gwiazd: Olga Szomańska, Katarzyna Dereń, Pectus, Marek Piekarczyk, Maciej Miecznikowski oraz 21-osobowy chór „Gospel Rain”, zespół Wojciecha Klicha i „KaroLove Pieśni” w 20-osobowym składzie. Koncert prowadził Krzysztof Ziemiec.

 

MY WSZYSCY Z NIEGO” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 00.00

Dokument z 2017 roku zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami duchownymi i świeckimi, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia. Zbiór wspomnień wzbogacony materiałami i zdjęciami archiwalnymi stanowi świadectwo życia i świętości Jana Pawła II.

 

NIEDZIELA, 17 MAJA

 

„GŁOS REGIONÓW”

godz.12.05

Realizowany w Wadowicach program „na żywo”, w całości poświęcony postaci Jana Pawła II.

 

MY WSZYSCY Z NIEGO” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 14.15

Dokument z 2017 roku zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami duchownymi i świeckimi, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia. Zbiór wspomnień wzbogacony materiałami i zdjęciami archiwalnymi stanowi świadectwo życia i świętości Jana Pawła II.

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA

 

MSZA ŚWIĘTA W 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY Z SANKTUARIUM JANA PAWŁA II – transmisja z Krakowa

godz. 17.00

W dniu 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II, transmisja mszy świętej z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

 

„SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska

godz. 20.00

Autorka filmu przypomina wybrane momenty z pielgrzymki, które Jan Paweł II odbył do Polski w czerwcu 1997 roku. Myślą przewodnią filmu są treści homilii papieskich, skupiające się na istocie człowieczeństwa, ładu moralnego, umiejętności korzystania z odzyskanej wolności, wierności tradycji i kultury narodowej. Film przywołuje istotę papieskiego przesłania i atmosferę tamtych dni.  Jest refleksją nad tym, co dla nas znaczy nauka Papieża.

 

„HALINA KWIATKOWSKA. NOTACJE TEATRALNE. WADOWICE KAROLA WOJTYŁY” – reportaż Katarzyny Kotuli 

godz. 20.45

Karol Wojtyła i wadowicki Teatr Rapsodyczny we wspomnieniach Haliny Kwiatkowskiej, przyjaciółki Jana Pawła II.

 

 

 

SOBOTA, 23 MAJA

 

„SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

godz. 15.15

„Santo Subito – Prorok naszych czasów – koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II” odbędzie się w Sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie znajdują się jego relikwie. Ideą koncertu jest przypomnienie przesłania, które Ojciec Święty skierował do członków korpusów dyplomatycznych tuż przed śmiercią, podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku. W przemówieniu Jan Paweł II odniósł się do czterech wielkich wyzwań stojących przed całym światem, takich jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Będą one punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi Papieża – Polaka. Rozważania wzbogacone zostaną o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, który wykonają znani polscy artyści. Wystąpią m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka.

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” koncert

godz. 23.05

Okolicznościowy koncert na żywo, który przypomni najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo duchowe, które odmieniło Kościół i wpłynęło na losy całego świata. Ze studia w Warszawie połączymy się z kościołem w Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu gwiazd polskiej estrady. Wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ryszard Rynkowski oraz Sound&Grace. Koncert poprowadzi ze studia w Warszawie Tomasz Wolny.

 

1 2 3 4
...
7 »
Menu